Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pelíšek, Josef, 1909-1993
Autor článku
   Aluviální sedimenty nivy říčky Ryšávky v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
   Arzenové nerosty a chryzoberyl z pegmatitů severozápadní Moravy
   Columbit z pegmatitu u Kovářové
   Diopsid ze skarnu od Petrova u Kunštátu
   Drobné tvary zvětrávání a odnosu serpentinitů
   Ekologicko-půdní poměry krasových oblastí Československa
   Formy kryogenního zvětrávání žuly v Jihlavských vrších
   Formy reliéfu vytvořené větrnou erozí v horských oblastech střední Evropy
   Fosilní půdy v sedimentech svrchní křídy severovýchodní Moravy
   Fosilní zvětraliny nejbližšího okolí Brna
   Hydroapatit z pegmatitů od Nového Města na Moravě
   Kryogenní a pseudokrasové formy rul v oblasti Žďárských vrchů
   Kryogenní formy reliéfu v horském krasu střední Jugoslávie
   Kryogenní formy reliéfu ve vrcholových oblastech polského národního parku
   Kvartérně geologická konference v polském Pobaltí
   Lepidokrokit a goethit od Kunštátu na Moravě
   Mineralogické složení tufitů v krystalických vápencích v severní oblasti moravika
   Minerály serpentinitů v severní části Moravika
   Nález meteoritů chondritů u Brna
   Nález vltavínů v pleistocenní terase u Brna
   Natrolit v krystaliniku severozápadní Evropy
   Nerosty granulitů moldanubika u Nového Města na Moravě
   Nová lokalita Zn-Pb zrudnění u Petrova poblíže Kunštátu na Moravě
   Nové minerály ze serpentinitu od Věchnova u Bystřice n. Pernštejnem
   Nové nálezy hranců v oblasti Českomoravské vrchoviny
   Nové nálezy minerálů v oblasti západní Moravy
   Nové nálezy minerálů v severní oblasti moravika
   Pedogeografický přehled Dánska
   Přírodní rezervace a národní parky Černé Hory
   Půdní poměry lesů chráněné krajinné oblasti Šumava
   Selektivní zvětrávání cenomanských pískovců v okolí Kunštátu
   Soliflukční formy reliéfu v oblasti Českomoravské vrchoviny
   Sulfidy Pb, Zn a Cu v serpentinitu letovického krystalinika
   Těžba fosfátových hlín v jeskyních Moravského krasu
   Účinky kyselých dešťů na lesní půdy Českomoravské vrchoviny
   V horách Transylvánských Alp v Rumunsku
   Výskyty thufurových kryogenních forem reliéfu na středním Slovensku
   Význam a využití mineralogických analýz v pedologii
   Wolframit od Věchnova na severozápadní Moravě