Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rudinec, Rudolf
Autor článku
   Čergov - jedna z klúčových roponádejných oblastí flyšového pásma východného Slovenska
   Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpätí bradlového pásma na východnom Slovensku
   Geologická stavba a prieskum uhlovodíkov v súvrstviach paleogénu a jeho podložia v Lubotínskej pahorkatine
   Geologická stavba sobraneckej kladnej gravimentrickej anomálie a jej perspektívnosť na výskyt ropy a plynu
   Geotermálne ložisko na východoslovenskom neogéne viazané na pochovanú vulkanickú štruktúru Beša-Čičarovce
   Hlbkový štrukturný vrt ZBOJ-1
   Hydrocarbon generation zone in the East Slovakian Neogene basin: model and geochemical evidence
   Niekoľko poznámok k tektonickým líniam pod neogénnou výplňou na východnom Slovensku
   Niektoré problémy späté s prevrtávaním nízko- a vysokotlakých obzorov vo flyšových súvrstviach východného Slovenska
   Nové geologické a naftovo-geologické výsledky podvihorlatskej oblasti na východnom Slovensku
   Nové pozitívne výsledky pri vyhĺadávaní štruktúrnych a neštruktúrnych ložísk uhĺovodíkov v neogéne Východoslovenskej nížiny
   Nové výsledky hlbokého štruktúrneho priskumu v severovýchodnej časti východoslovenskej nížiny (vrt Vranov-1)
   Nový pohľad na paleogeografický vývoj transkarpátskej depresie v neogéne
   Die Ostslowakei und ihre perspektiven Möglichkeiten für den Bau geothermaler Kraftwerke
   Paleofaciálna rekonštrukcia treťohorných panví východného Slovenska z hľadiska výskytu, ropy a plynu
   Paleogénne súvrstvie a jeho mezozoické podložie v Spišsko-šarišskom medzihorí (vrt Plavnica-1)
   Prieskumno-ťažobný závod v Michalovciach 35ročný
   Problém zbojských vrstiev vo východnej časti flyšového pásma
   Problematika utrácania tekutých odpadov do vyťažených plynových sond na východnom Slovensku
   Ropné a plynové akumulácie pri Lipanoch na východnom Slovensku, ich osobitosti a problémy
   Súčasné naftovo-geologické výsledky z flyšových súvrství východného Slovenska
   Štruktúra Lipany a niektoré zaujímavé geologické a ropno-geologické výsledky
   Teplotno-tlakové problémy vo flyšových oblastiach a bradlovom pásme na východnom Slovensku a ich vzťah k ropoplynonosnosti
   Termálne vody pri Ľubovnianskych kúpeľoch na východnom Slovensku
   Vertikálna distribúcia neogénnych sedimentov v transkarpatskej depresii
   Východoslovenská neogénna panva, geologická stavba jej podložia a nádejnosť z hľadiska výskytu ropy a plynu
   Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
   Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
   Výsledky výskumných prác na prírodné uhlovodíky na území SSR a vyhľadávacieho prieskumu v predneogénnych útvaroch na východnom Slovensku v r. 1978-1986