Podrobnosti záznamu

Jméno
   Střelec, Tomislav
Autor článku
   Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR
   Koráli v produktivních horninách v Horním Benešově
   Metodika vyhledávání lokalit pro podzemní mrazírenské skladovací potravinářské objekty
   Narozeniny prof. ing. Jaroslava Havelky, CSc.
   Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve
   Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
   Přehled vývoje názorů na genezi jesenických kyzových ložisek na základě literatury let 1971-1987
   Regenerace území ovlivněného černouhelným hornictvím v Porúří
   Tektonická stavba 4.kry dolu ČSM v Ostravsko-karvinském revíru
   Vliv hypergenní alterace na povrchu karbonského pohoří na vlastnosti uhlí
   Výskyt fluoritu na ložisku Horní Benešov
   Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění
   Vznik a využití antropogenních ložisek na příkladech z ostravského kraje
   Životní prostředí a rekultivace v jihowaleské uhelné pánvi