Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vozárová, Anna
Autor článku
   Carbonaceous matter in some metamorphic rocks of the Nízké Tatry Mts. (West Carpathians)
   Carboniferous conodonts from Brusník anticline (south Slovakia)
   Deep seismic profile G: geological interpretation (Inner Western Carpathians, Slovakia)
   Development of metamorphism in the Gemeric/Veporic contact zone (Western Carpathians)
   Gelnica Group - Lower unit of Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (West Carpathians) Early Palaeozoic
   Geologická mapa Slovenského Rudohoria - východná časť
   The Late Paleozoic in the structure of Zemplínske vrchy Hills and some problems of its development (the Western Carpathians, Southern Part of the East Slovakian Basin)
   Mo-W mineralizácia južne od Rochoviec
   The Noetsch-Veitsch-North gemeric zone of Alps and Carpathians: correlation, paleogeography and significance for Variscan orogeny
   Nové litostratigrafické jednotky v brusnickej antiklinále
   Nové poznatky o mladšom paleozoiku v Malej Fatre
   Nové výsledky zo štúdia drnavského súvrstvia
   Olistostrómové telesá a prekotná sedimentácia v horninových sekvenciách vrtu BRU-1 (brusnícka antiklinála, Rimavská kotlina)
   Petrografia metasedimentov z oblasti Kyslej pri Jasení
   Petrológia hornín kryštalinika zemplinika
   Príspevok k poznaniu vývoja a členenia variských molás západných Karpát
   Reinterpretation of the basement of the Eastern Slovakian basin and its correlation with the Carpathian units
   Seismic section G-L
   Stratigraphic correlations between the continental and marine Tethyan and Peri-Tethyan basins during the Late Carboniferous and the Early Permian
   Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník
   Subdivision and stages of development of variscan molassa of the czechoslévakian west Carpathians
   Výsledky paleomagnetického štúdia kryštalinika a súvrství mladšieho paleozoika v juhozápadnej časti Malej Fatry
   West Carpathian Late Palaeozoic in Alpine Structures and its Palaeotectonic Development Problems
   Základné princípy geologickej mapy Slovenského rudohoria - východnej časti