Podrobnosti záznamu

Jméno
   Žáková, Eva
Autor článku
   Evapority z podložia neogénu viedenskej panvy
   Geologický vývoj západnej časti Turčianskej kotliny
   Mixed layer minerals in the Banská Štiavnica ore district
   Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane
   Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
   Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
   Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
   Prejavy zeolitizácie v severozápadnej časti Štiavnických vrchov
   Premeny vulkanických hornín v oblasti Podpolomu v Javorí
   Silicifikácia a argilitizácia solfatárovej formácie