Podrobnosti záznamu

Jméno
   Čopjaková, Renata
Autor monografie
   Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
Autor článku
   Altered monazite from the Lower Carboniferous culm sediments of the Drahany Uplands (Bohemian Massif) - a result of high-temperature diagenesis?
   Analýza prvků vzácných zemin ve vzorcích granátů pomocí laserové ablace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem s hmotnostní detekcí
   Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
   Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře svaté Kateřiny
   Authigenic REE minerals from greywackes of the Drahany Uplands, Czech Republic and their significance for diagenetic processes
   Authigenic REE minerals from the Greywaskes of the Drahany Upplands, Czech Republic and their significance for diagenetic processes
   Autigenní monazit-(Ce) až monazit-(Nd) v drobách kulmu Drahanské Vrchoviny - vznik ve vztahu k chemickému složení drob a diagenetické teplotě
   Chemické složení loštických pohárů
   Chemické složení loštických pohárů
   Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
   Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
   Clasts of Variscan rocks within the Kořenec and Račice conglomerates (Rhenohercynicum, Bohemian Massif), Th-U-total Pb evidence from an electron microprobe monazite study
   Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
   Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
   Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
   Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
   Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
   Detrital Cr-spinels in Culm Sediments and their Tectonic Significance
   Detrital Cr-spinels in Culm sediments and their tectonic significance
   Detrital garnet chemistry in provenance studies, demonstrated on the Culm sediments of the Drahany Upland, Czech Republic
   Detritial Cr-spinels in Culm sediments and their tectonic significance
   DETRITICKÉ A AUTIGENNÍ REE MINERÁLY V SEDIMENTECH KULMU DRAHANSKÉ VRCHOVINY, JEJICH VÝZNAM PRO STUDIUM PROVENIENCE KLASTICKÉHO MATERIÁLU A PROCESŮ DIAGENESE
   Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
   Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience klastického materiálu a procesů diagenese
   Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
   Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
   FORMATION OF AUTHIGENIC MONAZITE AND XENOTIME IN VERY LOW-GRADE METASEDIMENTS: ROLE OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF HOST ROCK
   Formation of authigenic monazite-(Ce) to monazite-(Nd) from Upper Carboniferous graywackes of the Drahany Upland: Roles of the chemical composition of host rock and burial temperature
   Granáty z Malé Úpy v Krkonoších
   Heavy minerals study with electron microprobe - a tool for provenance studies. Part I. - General aspects - case study of Western Carpathian flysch
   Heavy minerals study with electron microprobe - a tool for provenance studies. Part II - Chemical composition of detrital minerals - Case study of Western Carpathian Flysch
   Heavy minerals study with electron microprobe - a tool for provenance studies. Part II. - Chemical composition of detrital minerals
   Heavy minerals study with electron microprobe ? A tool for provenance studies. Part I - General aspects - Case study of Western Carpathian Flysch
   The involvement of F CO2-, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in a the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic.
   The involvement of F, CO2, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic
   LA-ICP-MS pro analýzu geologických materiálů
   Major and trace elements in pyrope-almandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif
   Major and trace elements in pyrope?almandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif
   Major and trace elements in pyropealmandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif
   Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny
   Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
   MINERÁLNÍ ASOCIACE FOSFÁTOVÝCH NODULÍ Z GRANITICKÉHO PEGMATITU OD CYRILOVA U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ, MOLDANUBIKUM; ČÁST I PRIMÁRNÍ A EXSOLUČNÍ FÁZE
   Minerální asociace geikielit-baddeleyit v dolomitických mramorech moravského moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
   Monazite hydrothermal alteration during high-temperature diagenesis of the greywackes from the Drahany Uplands (Bohemian Massif, Czech Republic)
   Monazite hydrothermal alteration during high temperature diagenesis of the greywackes from the Drahany Upplands (Bohemian Massif, Czech republic)
   Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
   Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
   Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum : 23-44 Mor. Budějovice
   Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum
   Nový nález monazitu-(Nd) v sedimentech Drahanské vrchoviny
   Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvství
   Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
   Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
   Primární minerály fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum
   Provenance and dispersal of psammites in the Moravian-Silesian Culm
   Provenance changes of the Drahany Culm greywackes: statistical evaluation
   Provenance of the Lower carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech republic), derived from garnet chemistry
   Provenance of the Lower Carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech Republic), derived from garnet chemistry
   Provenance of the Lower Carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech Republic), derived from garnet chemistry
   Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: IV. Granátický svor s turmalínem
   Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. IV., Granátický svor s turmalínem
   Původ spessartinem bohatých granátů v drobách Drahanské vrchoviny
   Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova
   Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv
   Spinely
   Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
   Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu
   Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu.
   Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
   Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
   Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu : 14-22 Jeseník, 14-41 Šumperk, 24-34 Ivančice
   Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu
   Tourmalinites in the metamorphic complex of the Svratka Unit (Bohemian Massif): a study of compositional growth of tourmaline and genetic relations
   Tourmalinites in the metamorphic complex of the Svratka Unit (Bohemian Massif): a study of compositional growth of tourmaline and genetic relations
   Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators
   Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators
   Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
   Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
   Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
   Turmalinity jižní části svratekého krystalinika
   Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
   Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
   Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
   Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
   Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
   Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
   Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
   Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
   Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
   VZNIK AUTIGENNÍHO XENOTIMU-(Y) V PODMÍNKÁCH VELMI SLABÉ METAMORFÓZY DROB A BŘIDLIC MORAVSKO-SLEZSKÉHO KULMU
   Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech v okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
   Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
   Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
   Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
   Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
   Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
   Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.)
   Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení