Podrobnosti záznamu

Jméno
   Řehoř, Michal
Autor článku
   Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
   Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
   Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
   Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany
   Geologické dějiny našeho regionu
   Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
   Geomagnetické metody průzkumu při řešení provozních problémů SHR
   Geomagnetické metody při vyhledávání nevybuchlých leteckých bomb
   Hibschit (hydrogrosulár) z kamenolomu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem
   Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
   Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
   Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
   Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách
   Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti
   Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
   K mineralogii lokality Smolné Pece
   Kalcitové konkrece z Kadaně
   Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
   Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
   Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
   Lokalita jantaru Beradai West na ostrově Borneo
   Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
   Mineralizace zkamenělých stromů severozápadních Čech
   Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
   Mineralogie lokality Žichov
   Mineralogie lokality Žichov (České středohoří)
   Minerály dolu Bílina a dalších lokalit Severočeské hnědouhelné pánve
   Minerály koprolitů na některých paleontologických lokalitách Čech
   Minerály sedimentů severočeské hnědouhelné pánve
   Moderní elektromagnetické metody v geofyzikálním průzkumu. 1
   Moderní elektromagnetické metody v geofyzikálním průzkumu. 2
   Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
   Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
   Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
   Nálezy fosilní pryskyřice duxitu na dole Vršany
   Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
   Některé nové mineralogické nálezy v sedimentech Kadaňska
   Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
   Některé nové poznatky o lokalitě Nechranice
   Některé nové poznatky o mineralogii vybraných lokalit severozápadních Čech
   Některé nové výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most
   Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1
   Nové lokality ametystu v Krušných horách
   Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
   Nové nálezy ametystu v oblasti Horní Halže
   Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
   Nové nálezy minerálů z Krupky
   Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
   Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
   Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
   Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
   Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
   Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
   Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
   Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
   Nový nález magnezioferitu v Severočeské pánvi
   Perspektivní lokality pyropu v severozápadních Čechách
   Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
   Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Očihov
   Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Vršany
   Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
   Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
   Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
   První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
   Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
   Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
   Rekultivace území dolů Bílina
   Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
   Rekultivační substráty Sokolovska
   Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo
   Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
   Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi
   Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
   Úpravy povrchu výsypky Radovesice vedoucí k začlenění do ekosystému území
   Užitá geofyzika při řešení problematiky zvodněných výsypkových těles
   Užitá geofyzika při vyhledávání čedičových těles v severočeském hnědouhelném revíru
   Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
   Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách severozápadních Čech
   Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky
   Výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most v letech 2012-2013
   Výsledky výzkumu mineralizace petrifikovaných dřev na lokalitě Nechranice
   Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
   Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
   Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.
   Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin
   Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách
   Výzkum vhodnosti skrývkových zemin pro rekultivační účely a jeho aplikace na výsypce Radovesice
   Výzkum vhodnosti skrývkových zemin SHD pro rekultivační účely
   Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití
   Záchrana unikátních paleontologických vzorků na lokalitách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
   Zajímavá mineralizace bentonitového lomu v Braňanech u Mostu
   Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví