Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šutovská, Katarína
Autor článku
   Analysis of foraminiferal assemblages from the Western Carpathian Lower Miocene using special statistical methods
   Biometrical characteristics of discoliths Pontosphaera ex gr. multipora Kamptner (Roth) 1970, Egerian of the SE part of the Rimava basin, southern Slovakia; paleoecological (and taxonomical) aspects
   Biometrické zhodnotenie oligocénnych a miocénnych spoločenstiev planktonických foraminifer Západných Karpát
   Biostratigrafia príbelských vrstiev
   Biostratigrafické a paleoekologické zhodnotenie vrtu LKŠ - 1 na základě foraminifer (Lučenská kotlina)
   Deformácia a kinematika miocénnej strižnej zóny severnej časti Malých Karpát (Bukovská brázda, hrabnícke súvrstvie)
   Evolution of the Lower Miocene Basin, Today a Part of the Malé Karpaty Horst Structure
   Oxygen and carbon isotopic analysis of Karpatian foraminifera from LKŠ-1 borehole (Southern Slovakian Basin)
   Planinské súvrstvie - sedimenty otnansko-spodnokarpatského veku v severnej časti Malých Karpát
   Zmeny v sedimentárnom zázname spodného miocénu v dobrovodskej depresii