Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šňupárek, Richard
Autor monografie
   Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
   Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu české části hornoslezské pánve
   Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
   Možnosti dvojího použití porubních chodeb na dolech Paskov, ČSM a Karviná
   Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
   Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
   Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci dobývací metody chodbicování se stabilními mezichodbovými pilíři s technologií Continuous Miner, při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 1- Zpracování matematického modelu a výpočet pravděpodobných deformací povrchu
   Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci metody chodbicování se stabilními mezichodbicovými pilíři s technologií Continuous Miner při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 2 - Zpracování modelu pro dimenzování trvale stabilních pilířů při chodbicování technologií Continuous Miner a propočet ovlivnění povrchu
   Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
   Směrnice pro projektování a vyztužování porubních chodeb určených k dvojímu použití
   Studie dobývání chodbicováním se stabilními mezichodbovými pilíři
   Studie technologie výstavby, životnosti a teplotních vlivů podzemního Centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva
   Vypracování jednotného metodického postupu pro dimenzování výztuže důlních chodeb a prorážek
Autor článku
   Adhesion of polyurethane grouts and their application for reinforcing of rock mass
   Behaviour of Frictional Joints in Steel Arch Yielding Supports
   Behaviour of steel arch supports under dynamic effects of rockbursts
   Bezpečnostní aspekty svorníkové výztuže
   Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
   Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
   Deformace horninového masivu při použití svorníkové výztuže chodeb
   Dimenzování výztuže porubních chodeb v uhelných dolech
   Environmental impact of mining in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
   Environmental impacts in the Czech part of the Upper Silesian coal basin
   Geomechanical and geotechnical evaluation of maingate No. 080 5253 monitoring in the conditions of the Paskov mine
   Geomechanical problems of an underground storage of spent nuclear fuel and their mathematic modelling
   Geotechnical and environmental aspects of underground interim storage of spent nuclear fuel
   Geotechnical aspects of an underground interim storage of spent nuclear fuel
   A Heat stress of Rocks and support in underground repository of nuclear waste
   Hlavní výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
   Image Processing and Analysis in Geotechnical Investigation
   Influence of mining in Ostrava Karviná Coal Basin on surface and environment
   The influence of number and length of rockbolts on the stress state in reinforced rock mass
   Injektážní pryskyřice a jejich adhezní pevnosti
   Kotevní prvky ze syntetických materiálů
   Kotvy ze syntetických materiálů v tunelářské praxi
   Kotwiowo-injekcyjna metoda wzmacniania skal
   Laboratorní výzkum geokompozitů
   Laboratorní zkoušky chemických injektážních hmot
   Laboratory Investigations on Grouting of Polymethane Resins
   Laboratory investigations on grouting of polyurethane resins
   Laboratory research of coal geocomposits - some results
   Laboratory research of Coal geocomposits - some results
   Laboratory testing of chemical grouting effects in rocks
   Laboratory Testing of Chemical Grouts
   Large-scale modelling of T-M phenomena from underground deposition of the spent nuclear fuel
   Loading capacity of yielding connections used in steel arch roadway supports
   Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
   Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
   Matematické modelování procesů v okolí podzemního uložiště radioaktivních odpadů
   Matematické modelování svorníkové výztuže
   Matematické modely chování ocelové obloukové výztuže chodeb při dynamickém zatížení následkem důlních otřesů
   Metodika vyhledávání lokalit pro podzemní mrazírenské skladovací potravinářské objekty
   Modelling of Effects of Rockbursts on Steel Arch Roadway Support Underground
   Některé dosavadní poznatky a průběžné výsledky řešení projektu ČBÚ č.44-06 v oblasti ochrany před důlními otřesy
   Nové metody kotvení a zpevňování hornin
   Nové prostředky pro měření napětí v kotevní výztuži
   Nové trendy v inovaci třecích svorníků pro důlní podmínky
   Nové typy injektážních materiálů fy Carbo Tech pro podzemní stavitelství
   Nové typy kotevní výztuže při stavbě tunelů
   Polyuretanové injektážní hmoty a jejich použití ke zpevňování horninového masivu v uhelných dolech
   Polyurethane Geocomposites - mechanical properties and deformation
   Polyurethane geocomposites. Mechanical properties and deformation
   Použití sklolaminátových kotev v podzemním stavitelství
   Použití tunelovacího stroje v Ostravsko-karvinském revíru
   Practice and theory of the integrated technology of Rock reinforcement
   Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti kotevní výztuže dlouhých důlních a podzemních děl
   Pravděpodobnostní přístup k navrhování kotevní výztuže podzemn podzemních děl
   Present situation and development trends in the area of underground nuclear waste storage sites
   Privatisation and restructuring of the hard coal industry in the Czech Republic
   Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004).
   Předběžné výsledky řešení problematiky možnosti zesílení výztuží výchozích prorážek a strategie vedení přípravných důlních děl porubů v rámci projektu ČBÚ 44-06
   Přetvárné vlastnosti polyuretanových injektážních pryskyřic a geokompozitů
   Reinforcing of the coal by chemical grouts
   The Rise and Propagation of Plastic Zones in the Steel Arch Tunnel support due to large Deformations
   Rock reinforcement by integrated system of bolting and grouting
   Rockbolts as reinforcing elements under dynamic impact of rokbursts
   Rockbursts in longwall gates during coal mining in Ostrava-Karviná basin
   Rockbursts in the period of mining activity reduction in Ostrava-Karviná Coalfield
   The shape stability of reinforcing steel arch support in shotcrete tunnel lining
   The Shape stability of reinforcing Steel truss support in shotcrete in Tunnelling
   Současné výhledy a tendence v oblasti metod zajišťování porubních chodeb v uhelných dolech
   Stabilita příhradové obloukové výztuže stříkaného betonu tunelových staveb
   Stabilita příhradové výztuže do stříkaného betonu tunelových staveb
   Stabilizace důlních děl v OKR kombinovanou kotevně-injektážní metodou
   State of the Art and Conception of research in the Fields of Mining and Mineral Resources in the Institute of Geonics ASCR
   Straight-line propagation of the deformation wave along rod roofbolt
   Straight-line propagation of the deformation wave along rod roofbolt
   Strategie přípravy porubů a možnosti zesilování výztuží dlouhých důlních děl v oblastech akutně ohrožených otřesy
   Strengthening of longwall gate support against dynamic effects of rockbursts in coal mines
   Studie geofyzikálních metod měření kvality injektážních prací v okolí důlních děl
   Stupeň napěnění injektážních polyuretanových pryskyřic a jeho vliv na fyzikálně mechanické vlastnosti
   Svorník pro měření napětí ve vývrtu
   Tensometric measuring rockbolt
   The Tensometric Rockbolt for Stress Measuring
   Tensometrický měřící svorník a jeho použití v geomechanickém monitoringu
   Tenzometrický měřící svorník a jeho použití v geomechanickém monitoringu
   A Thermical influence of nuclear waste on surrounding Rock Mass
   Vlivy hlubinné těžby černého uhlí a jejího útlumu na krajinu a životní prostředí regionu a stav realizovaných revitalizačních opatření
   Výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
   Výzkum vlastností uhelných geokompozitů
   Výzkum, vývoj a projektování podzemních staveb v zastavěném území
   Zkušenosti s řešením projektů orientovaného a cíleného výzkumu v Akademii věd ČR
   Zpevňující injektáže v uhelné sloji