Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šajgalík, Ján
Autor článku
   Geotechnické vlastnosti spraší Hronskej pahorkatiny
   Možnosti zakladania stavieb na presadavých zeminách
   Osobitosti spraší Búčskych terás
   Poznatky z inžinierskogeologického mapovania sprašových sedimentov v nitrianskom urbanizačnom regióne
   Prachovité sedimenty Horehronského podolia a ich vlastnosti
   Sedimentogenéza spraší
   Spraše Podunajskej nížiny a ich inženierskogeologické vlastnosti
   Vplyv urbanizácie a inej inžinierskej činnosti na chovanie spraší