Podrobnosti záznamu

Jméno
   Abrahám, Miloš
Autor monografie
   Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva
   Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů a kovových prvků v povrchové vrstvě hornin oblasti Králický Sněžník-Orlické hory
   Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů v povrchové vrstvě hornin polygonu Říčany-Přelouč-Pelhřimov-Bechyně-Milevsko
   Příprava podkladů pro zpřístupnění map plošných aktivit 137Cs a dávkového příkonu z terénních gama spektrometrických měření na území ČR v měřítku 1:100000
Autor článku
   Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky)
   Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve)
   The Czech part of the Krkonoše-Jizera Mts. pluton in the light of regional heavy mineral prospecting
   Distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku (pohoří Hrubý Jeseník, Česká republika)
   Geochemical and geophysical anomalies at the Ždánice oil- and gas field, SE Czech Republic
   Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
   Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs
   Látková bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v povodí Svratky
   Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
   Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
   Magnetitové plážové písky na SV Nové Guineje
   Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
   The origin of beryllium anomaly in the region of Králický Sněžník (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
   The Origin of Beryllium Anomaly in the Region of Králický Sněžník(Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
   Poznatky z prospekce rud ve středním Švédsku
   Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice
   Radioaktivita šlichových koncentrátů - distribuce Th a U v některých geologických jednotkách a granitových tělesech ČM
   Regional heavy mineral prospecting in the Czech Republic
   Regional heavy mineral prospecting of the Czech Republic
   Regionální šlichová prospekce České republiky
   Regionální šlichová prospekce České republiky
   Regionální šlichová prospekce České republiky
   Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
   Vyhodnocení analýz hornin a půd v oblasti malých povodí nad přehradou Vír na Svratce
   Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice