Podrobnosti záznamu

Jméno
   Baňacký, Vladimír
Autor článku
   K 60-ročnému jubileu RNDr. Imricha Vaškovského, DrSc.
   Postavenie a charakter fluviálno-limnických sedimentov v prechodnej fáze vrchný pliocén-starý pleistocén na príkladě strážňansko-trakanskej depresie
   Želáme mu nové a nové odkryvy : k šedesátinám RNDr. Vojena Ložka, DrSc.