Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bezák, Vladimír
Autor článku
   Diskuse k interpretaci reflexních seizmických profilů v Západních Karpatech
   Genetické typy ryolitových vulkanoklastík v okolí Žiaru nad Hronom
   Geological structure of the Kohút zone of the veporides and specialized geological investigations
   Geolólgia a prospekcia scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jaseni (vymedzenie perpektívnej zóny)
   Komplexy metamorfitov a granitoidov v kohútskom pásme veporíd (západné Karpaty)
   Kryštalinikum na juhozápadnom okraji Slovenského rudohoria a jeho pokračovanie v podloží neovulkanitov
   Magnetic field of the Western Carpathians (Slovakia): reflections on the structure of the crust
   Metamorphic conditions of the Veporic Unit in the Western Carpathians
   Metamorphic evolution of the Veporicum (contribution to possible correlation with the Eastern Alps)
   Muránsky tektonický systém - významný príklad horizontálnych posunov v Západných Karpatoch
   Niektoré problémy metamorfózy a tektoniky v juhozápadnej časti kohútského pásma
   Nové geochronologické výskumy v kryštaliniku veporika a ich geologická interpretácia
   Permský magmatický komplex v severnom veporiku: interpretácia z nových datovaní kyslých magmatitov
   Poznámky k stavbe kryštalinika v okolí Skalky (Nízke Tatry)
   Predmetamorfný charakter hornín kohútskej zóny veporika
   Present knowledge of tectogenesis of Veporicum (West Carpathians)
   Problematika variských tektonických procesov v kryštaliniku tatrika a veporika
   Structure and evolution of Earth crust in Central Europe
   Tektonický vývoj juhozápadnej časti veporika
   Tektonický vývoj v južnej časti veporíd
   Výsledky geotemometrie v krystaliniku kohútskej zóny veporika
   The Western Carpathians: interaction of Hercynian and Alpine processes
   Základné geologické členenie granitoidov západnej časti Slovenského rudohoria