Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bodiš, Dušan
Autor článku
   Aplikácia faktorovej analýzy pri riešení genézy geotermálnych vôd
   Aplikácia palinológie v hydrogeochémii
   Genéza geotermálnych vôd Slovenska vo vzťahu k ich exploatácii
   Geotermálne vody podunajskej a viedenskej panvy
   Geotermálne zdroje komárňanskej kryhy
   Hydrogeochemický výskum a jeho aplikácie pri ochrane životného prostredia
   Hydrogeotermálne pomery Popradskej kotliny
   Hydrologická a hydrochemická odozva povodí
   Methods of Research and Evaluation of Geothermal Energy Reserves in a Fissure-Karst Setting of the Slovak Part of the Vienna Basin
   Methods of research and evaluation of geothermal resources in pore environment of Pannonian Basin
   Minerálne vody Zvolenskej pahorkatiny
   Možnosti reinjektáže geotermálnych vod v centrálnej depresii podunajskej panvy
   Možnosti znečistenia povrchových tokov vplyvom topenia snehu
   Nové poznatky z výskumu geotermálnej energie v SSR
   Outline of geothermal activity in Czecho-Slovakia
   Paleohydrogeology of Mineral Waters of the Inner West Carpathians
   Podzemné vody karbonátov mezozoika severozápadných svahov Západných Tatier
   Príspevok k modelovaniu kvantity a kvality sezónnej snehovej pokrývky
   Regionálno-hydrogeochemické zhodnotenie kvality snehovej pokrývky na území Slovenska
   Snehová pokrývka ako zdroj znečistenia vodných tokov
   Vertikálne rozdelenie síranov a dusičnanov v snehovej pokývke a vylavovanie iónov v priebehu topenia snehu