Podrobnosti záznamu

Jméno
   Boháček, Zbyněk
Autor monografie
   Charakteristika jílových minerálů z průzkumné štoly Jiřina pro stavbu silnice 1/42 VMO Dobrovského A
   Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava
   Rozlišení charakteru a zdrojů kontaminace horninového prostředí pomocí vybraných environmentálně významných organických sloučenin
   SOP PL1 Analýza plynů
   SOP V-CL Stanovení polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů ve vodách
   SOP V-TOL Stanovení těkavých organických látek ve vodách
   SOP Z-CL Stanovení polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů
   SOP Z-TOL Stanovení těkavých organických látek
   Vývoj kalibračního standardu pro stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 metodou plynové chromatografie pro účely mezilaboratorního porovnání
   Zpráva přípravy vzorků pro MPZ. Název: Program zkoušení způsobilosti laboratoří PT/CHA/2/2007. Autoři:M. Jankovská, Z. Boháček, A. Nižnanská. Vydal CSlab spol. s r.o., organizátor programů zkoušení způsobilosti akredit. ČIA č. 7003, Praha, 2007-05
Autor článku
   Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
   Biodegraded petrogenetic substances in billlabong sediments as evidenced by molecular fossils
   Biodegraded petrogenic substances in Billabong sediment as evidenced by molecular fossils
   Carbon isotope composition of methane emissions in the Czech Republic - preliminary results
   Carbon isotope composition of methane emissions in the Czech Republic - preliminary results
   Characteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
   Chracteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
   Coal as a source of atmospheric methane in the Czech Republic - preliminary results.
   Coalification trends in respect to thermal history and geochemistry of coal-bed methane in the Upper Silesian Basin, Czech Republic
   Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO
   Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO
   Diagenetic trends in the Carpathian foredeep, Moravia
   DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
   Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
   Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
   Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
   Geochemistry of coal-bed methane in the Upper Silesian Basin, Czech Republic
   Geochemistry of coal bed methane in the Upper Silesian Basin, Czech Republic
   Geochemistry of Miocene lacustrine sediments from the Sokolov Coal Basin (Czech Republic)
   Low extraction recovery of fullerene from carbonaceous geological materials spiked C60
   Low extraction recovery of fullerene from carbonaceous geological materials spiked with C60
   Natural carbonaceous adsorbents, fulvic acids and polycyclic aromatic hydrocarbons - relationships, adsorption and molecular modelling
   Optimizing Conditions for Ultrasound Extraction of Fullerenes from Coal Matrices
   Organic geochemistry of solutions liberated during during weathering of stock-piled lignite and bituminous coal
   Organická kontaminace půd vojenských hraničních pásem
   Polycyclic aromatic hydrocarbons liberated from lignite and bituminous coal stock-piles during weathering.
   Projekt PPŽP 630/3/1997: Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů
   Revize postupů při plynové chromatografické analýze spontánních plynů a plynů rozpuštěných ve vodách. 1. etapa
   Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
   Some factors affecting hydrocarbon potential of the Carpathian Tertiary accretionary complex and fore-arc basin (Slovakia)
   Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
   Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
   Stanovení europia v geologických materiálech emisní plamenovou spektrometrií
   Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
   Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
   Študlov - významné naleziště jantaru na Moravě
   Vliv hnojení kejdou prasat na biodegradaci ropných produktů v půdě
   Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
   Výskyt jantaru na lokalitě Študlov
   Výskyt jantaru na lokalitě Študlov