Podrobnosti záznamu

Jméno
   Breiter, Karel
Autor monografie
   2. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstrakt a exkurzní průvodce
   3. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstrakt a Exkurzní průvodce
   Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu
   Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
   geologická mapa 11-23 Sokolov
   Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
   Granitic pegmatites and mineralogical museums in Czech Republic
   Locality No. 10 Přibyslavice near Čáslav
   Podlesí - the story of material and structural evolution of fluorine- and phosphorus-rich granite magma
   Projekt: Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa Závěrečná zpráva: Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací
   Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa Detailní pozemní geologický výzkum. Závěrečná zpráva, plochy P-2a,b
   Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa Etapová zpráva:Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací
   Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa Etapová zpráva: 2. etapa výběru polygonů - detailní pozemní geologický výzkum
   Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv. 2. etapa Etapová zpráva:Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací
   Průběžná technická zpráva č. 1
   Předběžná hodnotící zpráva k části kapitoly č. 2 "Zadávací bezpečnostní zprávy" pro nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín
   Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
   Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
   Srovnání fosforem bohatých granitů Českého masívu a Karpat
   Stáří a geneze eisgarnského granitu a jeho pozdních diferenciátů (Waldviertel - jižní Čechy)
   Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu
   Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, list 23-213 Humpolec
   Výběr polygonů na testovací lokalitě melechovský masiv - 1.etapa
   Vysvětlivky k účelové geologické mapě melechovského masívu v měřítku 1 : 10 000
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 23-211, Světlá nad Sázavou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 02-321 Dubí a 02-143 Cínovec
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána
   Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 02-321 Dubí a 02 - 143 Cínovec
   Vývoj fosforem bohatého peraluminického magmatu Granitový systém Podlesí v Krušných horách
   Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
   Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
   Vývoj opakovaně vyprazdňovaného zvrstveného magmatického krbu
   Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-211 Světlá nad Sázavou
   Základní geologická mapa ČR 1 : 250 00, list 23-213 Humpolec
   Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
Autor článku
   800 years of mining activity and 450 years of geological research in the Krušné Hory/Erzgebirge Mountains, Central Europe
   Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu
   Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu.
   Arsenic-involved alteration of Zr-Th-REE accessory minerals from Hora Svaté Kateřiny granite stock, Czech Republic
   Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře svaté Kateřiny
   Behavior of trace elements in quartz from plutons of different geochemical signature: A case study from the Bohemian Massif, Czech Republic
   Carboniferous-Permian volcanic evolution in Central Europe-U/Pb ages of volcanic rocks in Saxony (Germany) and northern Bohemia (Czech Republic)
   Chemical characteristics of zircon from A-type granites and comparison to zircon of S-type granites
   Chemical composition of quartz: insights into the Variscan Altenberg-Teplice caldera evolution (Krušné hory/Erzgebirge Mts, Czech Republic/Germany)
   Chemical evolution of volcanic rocks in the Altenberg-Teplice caldera (Eastern Krušné Hory Mts., Czech Republic, Germany)
   Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části Moůdanubika
   Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
   Chemistry of pegmatite quartz: Implications for the formation of high-purity quartz
   Chemistry of phosphorus-rich topaz
   Contrasting styles of magmatic zoning in the Central Moldanubian Pluton
   Crystallographic preferred orientations of quartz and feldspar in post- and synkinematic emplaced granites
   Diversity of the quartz chemistry of NYF- and LCT-type pegmatites and its economic implication
   Durbachity třebíčského masivu ve vrtu Požďátky V-5 - genetické implikace
   Dvojslídné granity plutonu Plechého na Trojmezí České republiky, Německa a Rakouska
   Evolution of fractionated granite magma in a multiple-opened system: Example from the Podlesí granite stock, Czech Republic
   Evolution of rare-metal granitic magmas documented by quartz chemistry
   Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorus granites: The peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
   Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U-, and F-rich zircon from fractionated perphosphorus granites: The peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
   Frakcionace weinsberského granitu na Šumavě
   From explosive breccia to unidirectional solidification textures: magmatic evolution of a phosphorus- and fluorine-rich granite system (Podlesí, Krušné hory Mts., Czech Republic)
   Gallium and germanium geochemistry during magmatic fractionation and post-magmatic alteration in different types of granitoids: A case study from the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Geochemical classification of Variscan granitoids in the Moldanubicum (Czech republic, Austria)
   Geochemie peraluminických granitů Centrálního moldanubického plutonu
   Geochronologie a geologie granitu Zvůle
   Geological mapping of the two-mica granites in the Weitra - Nové Hrady area
   Granitoidy tiského masívu
   Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska
   How are the emplacement of rare-element pegmatites, regional metamorphism and magmatism interrelated in the Moldanubian domain of the Variscan Bohemian Massif, Czech Republic?
   Interesting granitoids in the border area of the Czech republic, Austria and Bavaria
   The involvement of F CO2-, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in a the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic.
   The involvement of F CO2-, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in a the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic
   Lithogeochemical methods
   Mafic K- and Mg-Rich Magmatic Rocks from the Western Mühlviertel (Austria) Area and the Adjacent Part of the Šumava Mountains (Czech-Republic)
   Mafic K- and Mg-rich magmatic rocks from Western Mühlviertel (Austria) area and the adjacent part of the Šumava Mountains (Czech Republic)
   Magmatic history of the Altenberg-teplice caldera in the aspect of Th-U data
   Mineral and textural evolution of a subvolcanic A-type granite: Hora Svaté Kateřiny stock, Krušné Hory Mts., Czech Republic
   Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi
   Mineralogy of extremely fractionated phosphorus-rich granite - Podlesí, Czech Republic
   Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals - monitor of evolution of a peraluminous granite system, Podlesí, Czech Republic
   Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesi- Czech Republic
   Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
   Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
   Nearly contemporaneous evolution of the A- and S-type fractionated granites in the Krušné hory/Erzgebirge Mts., Central Europe
   Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
   New interesting types of granitoids in the Three-Country-Corner (Dreiländereck) of Austria, Czech Republic and Germany
   Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masívu
   Oxy-schorl, Na(Fe2+2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, a new mineral from Zlatá Idka, Slovak Republic and Přibyslavice, Czech Republic
   Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system - preliminary data
   Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system - Preliminary data.
   Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
   Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
   Pegmatit beryl-kolumbitového typu ze Šejb v Novohradských horách
   Petrogenesis of contrasting granitoid plutons in western Bohemia (Czech Republic)
   Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
   Phosphorus- and fluorine-rich granite system at Podlesí
   Phosphorus-an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
   Phosphorus and rubidium in alkali feldspars: Case studies and possible genetic interpretation
   Phosphorus and rubidium in alkali feldspars:case studies and possible genetic interpretation
   Phosphorus-rich garnets from leucocrate igneous rocks (Přibyslavice, Moldanubicum, Czech Republic)
   Phosphorus-rich granites: A specific feature of European Variscan belt
   Phosphorus-rich topaz from fractionated granites (Podlesí, Czech republic)
   Quartz and feldspar zoning in the eastern Erzgebirge volcano-plutonic complex (Germany, Czech republic): evidence of multiple magma mixing
   Quartz phenocrysts stratigraphy of the Teplice rhyolite: a window into stratified magma chambers
   Radionuclide diffusion into undisturbed and altered crystalline rocks
   Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze záp. Krušných hor
   Short note on a thorium-rich granite in the Three corner area(Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic and Germany
   Similarities vers. differences in evolution of rare metal granites, porphyry intrusions and pegmatites
   Stáří granitů melechovského masívu
   Stáří granitů melechovského masívu
   Stopové prvky v křemeni z pegmatitu Věžná I (Česká republika)
   Subvolcanic features in a variscan granite from Bohemian Massif: Explosive breccia and unidirectional solidification textures in the Podlesí granite stock, Krušné Hory Mountains
   Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic
   Topaz as an important host for Ge in granites and greisens
   Trace element composition of quartz from different types of pegmatites: A case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Trace element composition of quartz from the Variscan Altenberg-Teplice caldera (Krušné hory/Erzgebirge Mts, Czech Republic/Germany): Insights into the volcano-plutonic complex evolution
   Trace elements and growth patterns in quartz: a fingerprint of the evolution of the subvolcanic Podlesí granite system (Krušné hory Mts., Czech Republic)
   Two contrasting magma types in late-variscan Erzgebirge: areal distribution and chemical and mineralogical characteristic
   Two distinctive granite suites in the Southwestern Bohemian Massif: reply to F. Finger and M. René
   Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement: constraints from geochemistry and zircon 207Pb/206Pb chronology
   Two-mica and biotite granites in the Weitra - Nové Hrady area, Austria - Czech Republic
   Two-mica granites from the triple-point of Czech Republic, Germany and Austria
   Two-mica granites in the central part of the South Bohemian Pluton
   Two-mica granites of the Plechý (Plöckenstein) pluton in the Triple-Point Area (Trojmezí, Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic, and Germany
   Two-mica Granites of the Plechý (Plockenstein) Pluton in the triple-Point Area (Trojmezí, Dreilandereck) of Austria, the Czech Republic and Germany
   The underground gas storage near Příbram - a source of new information about granitoids of the Central Bohemian Pluton
   Unusual chemistry of zircon from peraluminous granites
   Variation of Li-, Be-, Rb-, and Sn-contents in micas from Variscan granites of the South Bohemian Pluton
   Variscan silicic magmatism and related tin-tungsten mineralization in the Erzgebirge-Slavkovský les metallogenic province
   Vertical zonality of fractionated granite plutons reflected in zircon chemistry: the Cinovec A-type versus the Beauvoir S-type suite
   Využití akcesorických minerálů ke klasifikaci granitů z podloží sokolovské pánve
   Výzkum granitu extrémně obohaceného thoriem v oblasti Trojmezí (Česká republika, Rakousko, Německo)
   Výzkum melechovského granitového masívu
   Water content of granitic melts from Cornwall and Erzgebirge: a Raman spectroscopy study of melt inclusions