Podrobnosti záznamu

Jméno
   Cílek, Václav, jr.
Autor článku
   Amalgamy stříbra v příbramské rudní oblasti
   Amalgamy stříbra z žilného uzlu Háje příbramského uranového ložiska
   Antarktický ledovec a jeho vliv na zatopení Olomouce a přilehlé části Hané
   Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
   Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
   Antropogenní změny reliéfu Prahy
   Apokalypsa nebo eden? Horká debata o mýtu a realitě skleníkového efektu
   Aragonitové krápníky a sintry ve starých dolech
   Arzen v podzemních vodách Bangladéše : Největší kontaminační problém na světě
   Až nám vítr a déšť poručí : koláž poznatků o klimatické variabilitě a nestabilitě
   Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu
   The bibliography of Vojen Ložek 1985-1995
   Birnessit, kaolinit a opál z Bozkovských dolomitových jeskyní
   Bude zřízen geologický park Čertovy schody?
   Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
   Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav
   Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okraey Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
   Chemická variabilita železnatých vltavínů
   Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
   Climatic changes during the Holocene: comparison between stable isotope, biostratigraphical and lithological climate records in freshwater calcareous tufa
   Český kras v díle Bohuslava Balbína: O památných jeskyních, českém vápenci a léčivém prameni na Tmani
   Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin (24-34, Ivančice)
   Dekorační využití travertinu ze Sv.Jana pod Skalou
   Drobné krasové jevy ve Sv.Petru v Krkonoších
   Elementary silicon in the moldavite from Chlum near Ločenice, southern Bohemia
   Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu
   Erozní a akumulační procesy procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
   Formation conditions of calcite veins in the quarry "V Kozle (Hostim I, Alkazar)" in the Bohemian Karst
   Geodiverzita - opomíjený aspekt ochrany přírody a krajiny
   Geodiverzita : geologická rozmanitost Čech
   Geologické základy české krajiny
   Geologie, geomorfologie a přírodní poměry paleolitické lokality Tmaň
   Geologie kletby zbavená?
   George Jiří Kukla - curriculum vitae and selected bibliography
   Globální změny klimatu, tektonika a tektitový problém
   Hemimorfit, limonit a aragonit z jeskyně Kani Gut ve Ferganské dolině v SSSR
   Historické dobývání rud v SPR "Na Stříbrné" u Českého Šternberka
   Hloubkový průzkum Hranické propasti
   Hluboká horká biosféra : nad knihou Thomase Golda "The deep hot biosphere"
   Hluboká horká biosféra a zemský povrch : horniny hraničních ekosystémů prorostlé bakteriemi
   The Holocene Sedimentation in Sandstone Roc kshelters of Northern Bohemia
   Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
   Homolovy výzkumy v Českém krasu
   Hospodaření s prostorem krajiny
   Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy (12-21 Kralupy nad Vltavou)
   Ilegální skládka toxického odpadu v šáreckém podzemí
   Imago Mundi : Úvahy o geoevoluci
   Ivanova jeskyně ve Svatém Janu pod Skalou
   Izotopový záznam klimatických změn v posledních 500 letech zachycený v karbonátovém sintru středověkého dolu v Kutné Hoře
   Jak vznikají pouštní laky?
   Jedle a tektonika
   Jeskyně pod hladinou Lipna
   Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín)
   Kámen, sůl a zvětrávání : (Je solení silnic zločinem?)
   Kaňon Labe mezi Děčínem a hranicí : území zajímavé klimatem, geologickým složením, kulturní hodnotou, flórou i faunou, biokoridor prvního řádu
   Kaolinové ložisko Hosín u Českých Budějovic
   Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic
   Kasiterit z Muckova jz. od Českého Krumlova
   Klima minulosti a budoucnosti. Část 1.
   Klima minulosti a budoucnosti. Část III, Klima ve čtvrtohorách
   Klima minulosti a budoucnosti. Část IV., Hlavní mechanismy globálních změn
   Klima minulosti a budoucnosti. Část V. Perspektivy
   Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. Máme v tomto interglaciálu to nejlepší za sebou?
   Koncentrace těžkých kovů v suspendovaných sedimentech dolního toku Labe
   Koněpruský vápenec na Zemské výstavě v Praze v roce 1891
   Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
   Koprolitová horečka
   Kras v Nepálu
   Krasové jevy ve v. Turecku
   Krasovění barrandienských křemenců
   Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
   Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů (02-41 Ústí nad Labem)
   Kyselé deště v Bathu : destrukce kamene následkem krystalizace solí
   Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
   Late Weichselian-Holocene sediments and soils in mid-European calcareous areas
   Lechatelierit v některých přírodních sklech
   Liesegangův jev a limonitové kruhy v křemencích na vrchu Plešivec u Rejkovic
   Menglerova jeskyně u Srbska v Českém krasu
   Mikrokrasové jevy na příbramských karbonátových žilách
   Milankovičovy cykly. Astronomické teorie klimatických změn
   Milankovičův cyklus zpochybněn?
   Mineralogické výzkumy v Českém Krasu
   Mineralogicko-petrografický výzkum slovanské keramiky z Břeclavi-Pohanska
   Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
   Minulost ještě neskončila
   Miskovické závrty
   Mléko Panny Marie : znal Karel IV. nickamínek?
   Monominerální sklo gehlenitového složení z vltavínonosných štěrkopísků od Brusné u Lhenic
   Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve (12-24 Praha)
   Nález monocotyledonních rostliných zbytků v pískovně "U ručiček", Český kras
   Nechte je žrát kyanidy! : rizika spjatá s těžbou zlatých rud
   Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu
   Některé krasové lokality v Pakistánu
   Neobvyklý způsob těžby vápenců u Muckova
   Nové nálezy křídových hornin v Koněpruské oblasti a Petrbokovo "stádium Koukolové hory"
   Nové poznatky o podloží cihelny v Dolních Věstonicích (34-12, Pohořelice)
   O neklidném stáří Velkého Vypravěče a také o dobrodružném životě Milovníka Sprašových Profilů : k významnému životnímu jubileu geologů Vojena Ložka a Jiřího George Kukly
   O vlku a oxidu uhličitém : atmosféra patří všem a podle toho vypadá
   Oceán a oxid uhličitý v atmosféře
   Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): morphology, mineralogy of the fill and genesis
   On the restless maturity of the Great Story Teller and also on the adventurous life of the Lover of the loess profiles
   Opálové intuskrustace skalních povrchů
   Orbikulární horniny v Čechách
   Orbikulární horniny z Muckova v Pošumaví
   Oxygen Isotope Climatic Record in a Carbonate Flowstone Layer from a Medieval Underground Mine in the Kutná Hora Ore District
   Ozónová díra. Mezi Skyllou a Charybdou
   Palygorskit a zajímavé formy kalcitu z Dolného vrchu
   Památky hornické činnosti na skarnovém ložisku Malešov u Kutné Hory
   Paradox malého potoka ve velkém údolí : vznik mladých erozních roklí
   Partial results of monitoring of stability deterioration on Pravčice Rock Arch, NW Bohemia
   Patinované křemencové balvany na třech pravěkých lokalitách Českého krasu
   Pískovcový fenomén - přehled výzkumů 1990-1996
   Plio-Pleistocene megacycles: record of climate and tectonics
   Podzemní dobývání sklářského křemene v Krašovicích u Krásné Hory
   Podzemní vápencový důl Richard u Litoměřic
   Poznámka k názvosloví hydrotermálních karbonátů příbramského uranového ložiska
   Praha, město hornické
   Pralesy pod zemí : les je to, co roste pod povrchem, a nad zem vyčnívá vcelku nezajímavými výhonky
   Pražská podzemí a jejich environmentální rizika
   Príhnúkagígur - cesta do "středu Země"
   Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
   Prosecké podzemí v Praze 9: environmentální rizika, celkový průzkum a plán na zpřístupnění
   První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
   Případ váhavého ledovce : antarktický ledovec se dal českou cestou: razantně vpřed, úkrok stranou, váhání, recese a nejistý nástup
   Přírodovědci na cílové ploše. Je třeba chránit přírodu vojenských výcvikových prostorů
   Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
   Pseudokrasové jevy v buližnících Vraní skály u Zdic
   Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic
   Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštějnem a Litní (rýha spol. Telecom)
   Původ aragonitu v jeskyních : studie stabilních izotopů
   Radiokarbon a biblický exodus
   Radotínské údolí - zásady revitalizce industriální zóny
   Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
   Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
   Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8 (12-243 Praha-sever)
   Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu
   Roscoelit z karbonátových žil příbramského uranového ložiska
   Rozbor vývoje hlubokého porušení svahů v neovulkanitech Českého středohoří
   Říční paradoxon krasového děda : Vzpomínka na Jaroslava Petrboka
   Sběrná krystalizace a její vliv na strukturu příbramských karbonátových žil
   Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
   Senilní tropický kras hor Uluguru ve střední Tanzanii
   Sfalerit z kalcitové vláknité žíly dobývacího překopu Amerika
   Silicifikovaná paleogenní suť s anatasovým tmelem v silkretách klinické terasy
   Silicity z Čížova: příspěvek ke geomorfologii miocenní krajiny Podyjí
   Silkrety Českého krasu
   Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
   Skalní kůry a solné zvětrávání v CHKO Labské pískovce
   Skalní laky a pseudokrasové speleotémy západní části NP Podyjí
   Soupis podzemních objektů hlavního města Prahy - Hlavní ekologická rizika
   Souvislost felzitických žilných hornin s Sn, W (Mo) zrudněním v centrálním masívu moldanubického plutonu
   Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou)
   Sprašová sedimentace v západní části NP Podyjí
   Sprašový pseudokras : unikající voda rozrušuje strukturu spraše, ta ztrácí objem, teče a vytváří dutiny
   Středověké doly oselského pásma v Kutné Hoře
   Studie rozpouštění obsidiánu ze Zemplína, východní Slovensko
   Terrestrial Insect Bioerosion and the Possibilities of its Fossilization (Holocene to Recent, Czech Republic)
   Texture analysis of the south Bohemian moldavite strewn-field
   Těžba křídových slepenců v SPR "Kamenná hůra" na Jičínsku
   Těžké minerály ve sprašovém profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
   Tlustec - revitalizační studie roztěženého lomu
   Tvorové z černé laguny
   Týnčanský kras
   Umělá jeskyně u Pašinky nedaleko Kolína
   Unusual occurrence of kolbeckite ScPO4.2H2O in karst sediments of Bohemian Karst (the Čertovy schody quarry, Koněprusy area)
   Úvod
   Velikost genitálií indikuje klimatické změny : rekonstrukce klimatu ve čtvrtohorách podle fosilního hmyzu
   Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5.září 1890 - modelová situace pro 21. století?
   Vyčisti a zmiz! Esej o morfologické a estetické úpravě opuštěných lomů a o pokušení být chytřejší než příroda
   Výskyt křemene, opálu a chalcedonu v krasu
   Výskyty železivců mimo českou křídovou pánev
   Výsledky ledového vrtu SUMMIT v Grónsku
   Využití rtg-mikroanalýzy při ochraně památek
   Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu (12-42 Zbraslav, 12-41 Beroun)
   Yam Hamelach - Mrtvé moře : příběh vzestupu a pádu
   Z historie koněpruské oblasti
   Zlato z Třebska u Příbrami
   Zmatek mezi archeometry - kdy vybuchl vulkán Théra?
   Změny oceánu, oceán změn
   Zničení Jericha, Sodomy a Gomory : anatomie konce: geologické a klimatické pozadí události
   Zpráva o výzkumu historického podzemí: Chrustenická šachta
   Zpráva o výzkumu historického podzemí: Štola Sv.Vojtěcha ve Svárově
   Zpráva o výzkumu historického podzemí v Hosíně u Českých Budějovic
   Způsobil výzdvih Tibetu příchod ledové doby?
   Zum Mesolithikum den Sandsteingebieten Nordböhmens
   Železité pískovce v Národním parku Zion v Utahu
   Život jako geologická síla. Úvahy nad knihou P. Westbroeka
Další autor
Role
   Původce
Článek
   České Švýcarsko