Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dušek, Karel
Autor monografie
   Aktualizace regionání surovinové politiky Libereckého kraje
   Atlas geologiczno-środowiskowy dla celów ochrony środowiska i planowania przestrzennego na obszarze pogranicza Polski, Czech i Niemiec w skali 1: 250 000
   Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
   Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
   Geochemické mapování evropských velkoměst - Praha
   Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 02-222 Jiříkov
   Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-212 Horní Poustevna
   Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-221 Šluknov
   Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-223 Mikulášovice
   Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-242 Dolní Podluží
   Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 12-143 Rakovník
   Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13 -132 Lysá nad Labem
   Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13-113 Sojovice
   Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13-141 Nymburk
   Mapa ložisek nerostných surovin 1 : 25 000 list 12-144 Lány
   Mapa ložisek nerostných surovin 1 : 25 000 list 12-322 Hudlice
   Mapa ložisek nerostných surovin, list 03-413 Semily
   Mezozoikum-křída
   Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
   Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití
   Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
   Připomínky k záměru dopracované Dokumentace EIA "Zpracování odvalu jámy č. 9 na tříděné kamenivo" zpracované dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb
   Regionální surovinová politika kraj hl. m. Praha
   Regionální surovinová politika kraj hl. m. Praha
   Regionální surovinová politika Středočeského kraje
   Registr ložisek a těžební činnosti na území Libereckého kraje
   Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
   Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
   Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl
   Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků Zlínského kraje
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 23-13 Tábor
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 02-222 Jiříkov 02-224 a Varnsdorf
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin. Česká geologická služba. Praha
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 03-431 Lomnice nad Popelkou. Česká geologická služba. Praha
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 23-211, Světlá nad Sázavou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 02 - 242 Dolní Podluží
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-322 Kolín
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list O2-242 Dolní Podluží
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-134 Český Brod
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 13-143 Pečky
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Hudlice 12-322
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Panoší Újezd 12-321
   Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 212 Horní Poustevna a 02 - 221 Šluknov
   Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 214 Dolní Poustevna a 02 - 223 Mikulášovice
   Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1:25 000, list Svojšice (13-321)
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 03-324 Turnov - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin. Česká geologická služba. Praha
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 03-431 Lomnice nad Popelkou
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-431 Lomnice nad Popelkou. Česká geologická služba. Praha
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 12-321 Panoší Újezd-Mapa ložisek nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 13-324 Kutná Hora - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-211 Světlá nad Sázavou
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-144 Lány
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-143 Rakovník
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa nerostných surovin - 11-242 Valeč
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa nerostných surovin - 12-133 Jesenice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02-242 Dolní Podluží
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 13-324 Kutná Hora
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-233 Černá v Pošumaví
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-321 Panoší Újezd
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-322 Hudlice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami list 13-322 Kolín
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
   Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007
   Závěrečná zpráva projektu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi
   Zpracovávání a příprava veškerých aktuálních, grafických surovinových podkladů opírajících se o aktualizovanou verzi Krajské surovinové politiky Olomouckého kraje pro tvorbu nového ÚP VÚC Olomouckého kraje
Autor článku
   Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
   Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav : 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
   Krystalické vápence ložiska Ondřejovice
   Pedogeochemické mapování Prahy v rámci projektu URGE
   Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
   Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
   Revize karbonátových hornin v regionu středních Čech z hlediska zemědělství