Podrobnosti záznamu

Jméno
   Fabini, Pavel
Autor článku
   Niektoré poznatky z inžinierskogeologického prieskumu popolčekovej skládky pri Novákoch
   Niektoré poznatky zo zisťovania rezidualnej šmykovej pevnosti súdržných zemín