Podrobnosti záznamu

Jméno
   Fediuk, František, 1929-
Autor článku
   4. geologicko-petrologické kolokvium Hamburk-Praha (červen 1989)
   Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
   Akreční lapilli v kambrických "adinolách" na Příbramsku : (22-12 Březnice)
   Alaskites and related rocks in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
   Albit - bolavý zub klasifikace vyvřelin IUGS
   Alkaline trends troughout the volcanic history in Bohemua and Moravia
   Aragonit se zvýšeným podílem stroncia od Velvět u Teplic v Čechách
   Assemblages and chemical composition of amphiboles in rocks of the Jílové Belt, Central Bohemia
   Barové, vtiskové, kulovito-polštářové a konkrecionální textury v cenomanu u Tuchoměřic při sz. okraji Prahy
   Bazalt? Bazalt!
   Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy
   Bazaltoidní žíly v lipovském granodioritu na Šluknovsku - terciérní či kadomské? (02-22 Varnsdorf)
   Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masivu - nové výskyty (03-14 Liberec)
   Biotechnologie nerostných hmot na Karlově Univerzitě
   Biotit regionálně-metamorfního původu v metapelitech železnobrodského krystalinika (03-32 Jablonec nad Nisou)
   Blahopřání nestoru československé petrologie [RNDr. Františkovi Fialovi, DrSc.] k pětaosmdesátinám
   Boninit - tichomořský vulkanit v jílovském pásmu
   Bořického odkaz stále živý : (Výtah z proslovu na vzpomínkové slavnosti v Milíně 22.11.2001)
   Cedníková struktura plagioklasových fenokrystů českých vyvřelin
   Cenozic rifting vs. volcanism in the Dead Sea area
   Cerro Verde
   Cesta do středu Země. 1
   Cesta do středu Země. 2
   Charnockitové xenolity severočeských kenozoických bazaltoidů
   Chemické složení terciérních vulkanitů v jv. části šluknovského výběžku a jeho jižním předpolí, severní Čechy
   Constraints on the origin of gabbroic rocks from the Moldanubian-Moravian units boundary (Bohemian Massif, Czech Republic and Austria)
   Contribution to petrology and K/Ar amphibole data for plutonic rocks of the Haggier Mts., Socotra Island, Yemen
   Contribution to the petrography of porcellanites in the North Bohemian Brown Coal Basin, locality Dobrčice in the Most area
   Cummingtonit v patrně kambrických plutonitech nejsevernějšího barrandienského proterozoika
   The Czech part of the Krkonoše-Jizera Mts. pluton in the light of regional heavy mineral prospecting
   Dead Sea Region: Fault-Controlled Chemistry of Cenozoic Volcanics
   Deep-Origin Xenoliths in Volcanics of Czechoslovakia
   Deset let od smrti RNDr. Miroslava Mášky
   Diabas motolské soutěsky v Praze - intruze cedrového typu?
   Dobrčice
   Docent RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - šedesátiny špičkového mineraloga, geochemika či petrologa?
   Docent RNDr. Karel Paděra, CSc. osmdesátiletý
   Dolnovltavský pluton: intruzivní komplex v proterozoiku pražského sev. předpolí
   Doupovské hory - krajina v úschovně
   Dvojí předmesozoické vulkanity mongolského fluoritového ložiska Čulut Cagan Del - neobvyklý případ látkové konvergence
   Eklogity v roce 1989
   Enigma šlichových koncentrací v centrální části české křídové pánve
   Eudialyt ve fonolitu libyjské Sahary
   Expertní systém pro diagnostiku a terapii nemocí kamenů
   Ferroeckermannit z fonolitu Jeleního vrchu u Svádova na Ústecku
   Fraktály do geologie
   František Farský - 131 let od světové premiéry analýz minerálů zemského pláště
   Gabroid od obce Tlestky - nový člen bazických satelitních pňů v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu (západní Čechy), případ koexistence labradoritu s albitem
   Garnets in metabasite hornfels of the contact aureole around gabbronorite at Mladotice (Western-Bohemia)
   Geologická exkurze do chráněného území Tiché údolí v severním předpolí Prahy
   Geologická pozice "nefritu" v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
   Geologické mapy ČR 1:50 000 v cílové pásce
   Geologické střípky kolem proslulé brdské kóty 718,8
   Geologický ročník sedmačtyřicet
   Geotermální energie v Peru
   Glass in Czechoslovak volcanics
   The glass of Bohemian porcellanites
   Granáty ostrova Smöla
   Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy : 22-12 Březnice
   Hauyno-analcimit u Sovolusk na Tepelské vrchovině
   High-K adakitic volcanics in Cordillera Volcánica, SE Peru
   Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
   The hornblende-plagioclase from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
   Hořlavý led: spásný energetický zdroj budoucnosti nebo globální ekologická apokalypsa?
   Hyalofán v českých fonolitech (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav)
   Impaktyty - ich powstanie, wĺasciwosci i wystepowanie
   Jak proti mineralogicko-paleontologickému vandalismu
   Jílovské pásmo a boninity
   Jsou barrandienské pikrity opravdu pikrity?
   Jubileum doc. ing. Josefa Neužila, CSc.
   K šedesátinám prof. RNDr. Jiřího Konty, DrSc.
   Karl-Hermann Scheumann (*1881 Metz - ?1964 Bad Hersfeld): před 100 lety zazářila petrografická nova na horním toku Ploučnice
   Kdo byl RNDr. Eduard Kočárek st., CSc.?
   Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy
   Klinoptilolit-Ca ze Šonova u Broumova (sv. Čechy)
   Kodifikace zkratek minerálů
   Kolik váží Dědek?
   Komatiit-mejmečitová povaha ultrabazik železnobrodského krystalinika : 03-32 Jablonec nad Nisou
   Konec samostatnosti petrologie v Čechách
   Kulovitá stavba skapolit-amfibolové horniny v eklogitovém tělese lomu Borek u Chotěboře
   Kvartérní vápence a sírany z vltavského údolí u Máslovic
   Kyanitový eklogit od Bedenu v centrálních Rodopech, Bulharsko
   Laserová mikrosonda: nová kvalita pro geochronologii
   Late Paleozoic volcanic rocks of the Intra-Sudetic Basin, Bohemian Massif: petrological and geochemical characteristics
   The Lower Vltava River Pluton : a semi-hidden intrusive complex in Neoproterozoic at the northern outskirts of Prague, Central Bohemia
   Lupki dachowe Czechoslowacji jako wskažnik zanieczyszczenia atmosfery
   Magnetitové plážové písky na SV Nové Guineje
   Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
   Metabasites: origin, development, properties, classification, nomenclature and significance
   Metabazity souostroví Yap v západním Tichomoří
   Metaboninite in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
   Metalurgie a petrologie
   Metavulkanity boninitového typu v ostrovní zóně středočeského plutonu
   Mezinárodní konference o strukturách a tektonice různých litosférických úrovní ve Štýrském Hradci
   Mgr. Petr Chabr není
   Mineral composition of the deep sea sediments in three sectors of Western Pacific Ocean
   Mineta od Chvatěrub - nejsevernější lamprofyr vltavského údolí (12-22 Mělník)
   Mladé bazaltoidy prorážející čistecko-jesenickým plutonem
   Moravo-silesian volcanism from Mesozoic to Subrecent
   Mount Erebus a Milešovka
   Není osmdesátník jako osmdesátník: k narozeninám Arnošta Dudka
   Norská vlajka na nové vědeckovýzkumné lodi
   North Bohemian Porcellanites and their Mineral Composition: the Case of the Dobrčice Quarry, the Most Basin
   North Bohemian volcanics as lifelong love - In memory of Lubomír Kopecký
   Nové cesty v hledání užitné hodnoty hornin
   Nové horniny v jílovském pásmu a přilehlých metamorfovaných ostrovech
   Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách
   O stavu mořské geologie
   Oceánské dno třetího typu
   Od olistostrom a tilloidů k perivulkanickým zemětřesným diamiktním psefitům v barrandienském neoproterozoiku
   Odkaz Oldřicha Pacáka pro poznání českých mladopaleozoických vulkanitů
   Odvrácená strana vlastností železnobrodských pokrývačských fylitů
   Okořsko-budečský roj žilných vyvřelin v severní části barrandienského proterozoika (12-23 Kladno)
   Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu (12-24 Praha)
   Operace Kaiko
   Orbikulární granitoid z peruánského sektoru andského batolitu
   Orientace sloupcovitosti bazaltoidu z Heřmanic: přírodní nebo geotechnický fenomén? (03-14 Liberec)
   Oslavy pětaosmdesátin prof. RNDr. Bohuslava Hejtmana
   Pěnovce v údolí Čimického potoka v Praze 8 (12-24 Praha)
   Peridotite liquid trapped within foidite magma in the Železná hůrka quaternary volcano (Czech Republic)
   Permian ignimbritic rhyolite on Tachov Hill near Doksy, N-Bohemia
   Peruánská ložiska nerostných surovin
   Peruánské měděné ložisko Cerro Verde
   Petrografická jubilea v r. 2000
   Petrograficko-mineralogická studie mladotického intruzivního shluku (12-31 Plasy)
   Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách (02-22 Varnsdorf a 02-24 Nový Bor)
   Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
   Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
   Petrologie včera, dnes a zítra
   Planární prvky proterozoika sv. obruby čistecko-jesenického masivu
   Počítačová simulace sopečných výbuchů
   Pokračování neratovického komplexu do území Prahy (12-24 Praha)
   Pokračování výzkumu mladých západočeských vulkanitů
   Poloskrytý dolnovltavský pluton
   Poslední klasici světové petrologie odcházejí: zemřela Enna Hietanen
   Postmezozoické alkalické vulkanity severní Moravy
   Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách : 11-24 Žlutice
   Poznámky k chemickému složení minerálů cordieritové řady z lokalit Dolní a Horní Bory (západní Morava)
   Principal Directions and Asymmetrical Zoning of Cenozoic Volcanics in the Lužické hory Mts. and the Adjacent Area, N Bohemia
   Problém koncovky -ický a -ový v adjektivech odvozených od jmen minerálů
   Problém trondhjemitů a zelených břidlic v Jílovském pásmu
   Proces vymývání při vzniku suťových forem jemenského ostrova Sokotry
   Prof. Dr. Ludwig Pfeiffer zemřel
   Profesor Kazimierz Kozlowski odešel
   První česká učebnice geochemie aneb promarněná příležitost
   Předčasná geologická úmrtí
   Předváleční exulanti Moschelesová a Steiner
   Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha)
   Příspěvek k petrografii a mineralogii hlavních typů gabronoritických až kvarcdioritických plutonitů intruzívního shluku u Mladotic, západní Čechy
   Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu (21-21 Bělá nad Radbuzou)
   Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
   Pyroxene diorite to gabrodiorite at Chocenický Újezd village in the Blovice area, SW-Bohemia
   Recentní bio- a tanatocenózní sedimenty v korytě Vltavy mezi mosty Palackého a Jiráskovým v Praze
   Recentní pěnovec ve Zlončické rokli u Kralup nad Vltavou
   Recrystallized atoll garnets in the orthogneiss of the Zbraslav metamorphic Islet in Western Bohemia
   Rekrystalované ordovické smolky a perlity v Praze-Troji (12-24 Praha)
   Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
   Riebeck, Sauer und Sokotra
   Rozloučení s RNDr. Jiřím Šindelářem, CSc.
   Říp desetkrát přemístěný
   Sedmdesáté páté narozeniny profesora Bohuslava Hejtmana
   Sekaninait už i v severních Čechách
   Sekaninaite and fingerprint hercynite in South Bohemian granulites
   Sekaninaite/cordierite compositional oscillation in some Bohemian hornfelses
   Skála Sokol u Vlastiboře : příspěvek do diskuse o stratigrafii železnobrodského krystalinika (03-41 Semily)
   Skaĺy egzotyczne i mineraly ciezkie w plaszczowinie magurskiej w rejonie Rytra (Karpaty)
   Sklovité fonolity a trachyty ostrova Tenerife
   Skluzavkou proti geologickému toku času
   Složený intruzívní peň od Kožlan na Kralovicku
   Sokotra : ostrov plný geologických otazníků
   Spodnoautunské vulkanity Kozákova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou)
   Staropaleozoický kvarckeratofyr na Malém Bezdězu (03-33 Mladá Boleslav)
   Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
   Strontnatý baryt v mandlích 'melafyrů' na Broumovsku
   Svátek pro českou petrologii
   Šedesát let prvního samostatného petrologického pracoviště v Československu
   Šterkopísky nad Rakovnickým potokem u Oráčova
   Těžká ztráta české vědy o vulkanitech
   Titanem bohatý pargasit ze spessartitu od Slabců na Křivoklátsku : 12-32 Zdice
   Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace : (03-13 Hrádek nad Nisou)
   Transsaharyjska i libijska strefa wulkaniczna
   Třetí mezinárodní konference o eklogitech
   Tvarové konverze ve strukturách oolitických hornin svrchnoproterozoického a kambrického stáří
   Ultramafické nodule severomoravských bazaltoidů
   Ultramafické xenolity v bazaltoidech jižní poloviny listu 1:50 000 11-24 Žlutice
   Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách : 13-24 Hradec Králové
   VENTS 2007, meeting in Turnov-Sedmihorky, 15th-19th June 2007 : excursion guide - volcanic activity in the Karkonosze Piedmont Basin
   VENTS 2007, setkání v Turnově-Sedmihorkách, 15.-19. červan June 2007 [sic, 15.-19. červen 2007] : exkurzní průvodce - vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi
   Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách : 03-14 Liberec
   Vulkanická skla v roce 1987
   Vulkanity Zbraslavského vrchu mezi Manětínem a Toužimí (11-42 Manětín)
   Vulkanoplutonická formace rožmitálské kry a výsledky její korelační analýzy (22-12 Březnice)
   Výprava za riebeckitem
   Výročí kateder geologických oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
   Výskyt tří modifikací TiO2 z Havlíčkova Brodu
   Výsledky geologické dokumentační práce na ostrově Sokotra
   Výsledky petrologicko-vulkanologického výzkumu bazaltoidů v tiské části čistecko-jesenického plutonu
   Význam díla profesora RNDr. Bohuslava Hejtmana
   Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
   Vzpomínka na doc. RNDr. Jana Šrámka, CSc.
   Vzpomínka na RNDr. Ludvíka Odehnala
   Wau en Namus - černá oáza v centru Sahary
   Wau en Namus, sopka v poušti
   Záchranný výzkum krajinné dominanty Tachovský vrch, destruované těžbou kamene - 2.etapa
   Zapomenutá lokalita kvalitního grosuláru (hesonitu) Pohleď u Světlé nad Sázavou
   Závalkovito-skluzové textury v sedimentech spjaté s vulkanismem birimienského zelenokamového pásu Houndé v Burkině Faso, západní Afrika
   Zeminové kovraly jako dokumentační exponát, studijní objekt i dekorace
   Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
   Zoning of Cenozoic volcanics in the Nový Bor-Šluknov strip, N Bohemia
   Zpráva o výsledcích revizního geologického mapování jesenického úseku čistecko-jesenického plutonu (13-13 Jesenice)
   Způsobil výbuch Théry zánik mínojské civilizace?
   Žula v dolnovltavském údolí u Klecan (12-24 Praha)