Podrobnosti záznamu

Jméno
   Fifernová, Martina
Autor monografie
   Estudio geologico en el área de Jalapa, Nueva Segovia, Nicaragua
   Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva
   GEOINFO - Web Map Application
   Geological Mapping of the Czech Republic - poster
   Geologické mapování České republiky - poster
   Geologický GIS Jesenicka - poster
   Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Jalapa, Nueva Segovia, Nikaragua
   Geovědní informační systém oblasti Jesenicka
   Hydrogeologická rajonizace - www aplikace
   Interaktivní geologická mapa Králického Sněžníku a Orlických hor s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
   Interaktivní geologická mapa Moravskoslezských Beskyd s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
   Interaktivní geologická mapa povodí Svratky s body odběrů a výsledky chemických analýz vzorků a měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
   Mapa geologico y de riesgos naturales, Boaco, Nicaragua
   Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat
   Metodika tvorby informační služby Radon v podloží webové reportingové aplikace Georeporty
   Metodika tvorby informační služby Chemismus podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
   Metodika tvorby informační služby Inženýrskogeologické rajonování webové reportingové aplikace Georeporty
   Metodika tvorby informační služby Nestabilita terénu webové reportingové aplikace Georeporty
   Metodika tvorby informační služby Zranitelnost podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
   "Modul geografické a geologické lokalizace - Lokalizační a mapová aplikace verze 1.1"
   Podpora přístupu a zkvalitňování informací datových zdrojů a metainformačního systému ČGS při zajišťování výkonu státní geologické služby podle ustanovení § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
   poster - Aplikace GEOINFO
   Roční etapová zpráva projektu 341700 - Tvorba interaktivního atlasu "The Atlas of plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif"
   Role of Informatics in the International Activities of the Czech Geological Survey
   Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP
   TVORBA GEOČR25 - GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR
   Úloha informatiky v mezinárodních aktivitách České geologické služby - poster
   Uživatelská příručka k eEarth aplikaci
   Uživatelská příručka k eWater aplikaci pro prohlížení hydrogeologických objektů v České republice
   Uživatelská příručka k veřejné mapové službě ArcIMS ČGS-Geofondu pro prohlížení vrtů z databází ČGS-Geofondu
   Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007
   VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
   Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008
   Webové mapové služby poskytované Českou geologickou službou
   Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice
   Zjednodušená geologická mapa ČR 1 : 50 000 - Podklad pro tvorbu odvozených geovědních map
Autor článku
   Moderní přístup ke geoinformacím
   Národní geologická mapová databáze
   Orientační stanovení recentní míry denudace flyšového pásma Vnějších Západních Karpat na příkladu povodí Bystřičky ve Vsetínských vrších
   Portál geohazardů - využití mapových služeb
   Regionální geologický informační systém
   Rozvoj podnikového GIS - budování národní geologické mapové databáze v ČGS
   Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS
   Topography impact on nutrition content in soil and yield