Podrobnosti záznamu

Jméno
   Geršlová, Eva
Autor monografie
   Koeficient industriálního znečištění (CIP) a obsahy toxických kovů (As, Hg, Pb, Zn) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
   Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
   Obsah organického uhlíku (TOC % m/m) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
   Obsahy toxických kovů vyjádřené v třídách IGEO v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
   Poměr antracen/(antracen+fenantren) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
   Poměr benz(a)antracen/benz(a)antracen+chrysen) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
   Poměr fluorantren/(fluorantren+pyren) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
   Regionální geochemie horninového prostředí Západních Čech, v oblasti Teplicka
   Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU ?g/kg) v říčních sedimentech a suspendované hmotě řeky Dyje projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
   Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU ?g/kg) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
   Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU, ug/kg) v půdách na listu 02-322 Krupka
   Suma polychlorovaných bifenylů (PCB ?g/kg) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
Autor článku
   Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras
   Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
   Subcrustal CO2 Flux Measurement in the Hranice Hydrothermal Karst