Podrobnosti záznamu

Jméno
   Grecula, Pavol
Autor článku
   Chloritoid-pyrophyllite-muscovite schists in the Western Gemeric: mineral equilibria and protoliths
   Critical thermic isograde in metamorphic-hydrothermal model of vein mineralization on the background of the Variscan events,Gemeric unit,Western Carpathians
   Genetické modely žilného a stratiformného zrudnenia v Spišsko-gemerskom rudohorí
   Geofyzikálne indikácie žilného typu zrudnenia v severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
   Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria
   Geotermometria a geobarometria v petrológii a mineralogii. (Abstrakta přednášek)
   Ing. Eduard Drnzík 50-ročný
   Izotopický pomer 87Sr/86Sr v baryte gemerika
   Izotopy S,C,O,Sr a metamorfno-hydrotermálny model žilnej mineralizácie gemerika
   Jednotná metodika geologických, geofyzikálnych a geochemických prác pre oblasť gemerika
   K sedemdesiarinám prof. RNDr. Jakuba Kamenického, DrSc.
   Litostratigrafia mladšieho paleozoika a spodného triasu Zemplínskych vrchov
   Metamorphic equilibria in the beginning stages of the biotite subfacies in Early Paleozoic volcano-sedimentary rocks of Gemericum
   Metamorphic Origin of Hydrothermal Ore Fluids of Vein Mineralization in Gemeric belt, Western Carpathians
   Mobilization of Metals from the Lower Palaeozoic Black Metapelites during Metamorphic Events (Spišsko-gemerské rudohorie Mts., West Carpathians)
   Nerastné suroviny na prelome tisícročí
   Palinologické hodnotenie vzoriek z lokalít Hrelikov potok a Kotlinec, staršie paleozoikum gemerika
   Panafrické (starokaledonské) udalosti v Karpatoch z pohĺadu vývoja kambricko-ordovických sekvencií v Karpatsko-balkánskej a východoalpskej oblasti
   Rb-Sr-isotopic ages of granitoide rocks from the Spišsko-Gemerské Rudohorie Mts., western Carpathians, eastern Slovakia
   Regionálne prognózovanie nerastných surovín v Spišsko-gemerském rudohorí
   Shear zones and arc structure of Gemericum, the Western Carphathians
   Shear zones and types of deformations of ore veins in Gemericum, Western Carpathians
   Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model
   Teran, akrečný teran, teranový koncept
   U-Pb radiometričeskoje opredelenije vozrasta cirkonov iz modranskogo granodiorita Malych Karpat i porfiroida nižnego paleozoja Spišskogemerskogo rudogor'ja (Zapadnyje Karpaty)
   Vzťah geologického vývoja, ložiskotvorných procesov a prognózneho hodnotenia zdrojov nerastných surovín gemerika
Další autor
Role
   Původce
Článek
   Planktonic gastropods (pteropods) from the Miocene of the Carpathian Foredeep and the Ždánice Unit in Moravia (Czech Republic)