Podrobnosti záznamu

Jméno
   Grmela, Arnošt
Autor článku
   10. česko-slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres Ostrava 2009
   Databáze vrtů provedených v údolní nivě pravého břehu Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice v Ostravě
   Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
   Erozivní výmoly v uhelných slojích ostravského souvrství a jejich negativní vlivy na využití ložiska
   Expresní výpočetní metoda kvantifikace zdrojů podzemních vod z údajů hydrogeochemického monitoringu
   Geneze komplexních struktur meridionálního a ekvatoriálního směru v OKR
   Ing. Jiří Králík, CSc. (21.4.1933 - 17.2.1986)
   Iodine-bromide waters of potential balneological use at the borderland of Poland and Czech Republic
   Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic
   K sedmdesátinám prof. RNDr. Vladimíra Homoly, CSc.
   Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
   Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
   Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
   Numeric classification of belemnites of the genus Duvalia (Bayle et Zeiller)
   Numerická klasifikace některých druhů rodu Duvalia Bayle & Zeiller 1878
   Opustili nás: doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc.
   Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev
   Podzemní vody - významný zdroj jakostních vod pro hromadné zásobování pitnou vodou na Ostravsku
   Použití matematicko-statistických metod při klasifikaci základních hydrogeochemických typů a identifikaci důlních vod v OKR
   Prediction of thermal water discharge zones on the basis of structural-tectonic and geophysical analysis in relation to the exploitation in Sokolov Basin: preliminary note (Ohře Rift, Bohemian Massif)
   Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění
   Problematika vhodnosti výstavby "průmyslových zón obcí" v oblastech pásem hygienické ochrany jímacích území pitných vod
   Problems of structural development of the Upper Silesian Coal Basin in its Czechoslovak Part
   Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc. - osobnost české hydrogeologie
   Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
   Strukturní stavba čs. části hornoslezské pánve a některé její problémy
   Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
   Tectonic setting of Sokolov basin in relation to prediction of thermal water discharge zones
   Utilization of Olsi-Dranonin uranium deposit after mine closure
   Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
   Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
   Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače
   Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
   Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín
   Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
   Zum 70.Geburtstag von Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc.
   Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu