Podrobnosti záznamu

Jméno
   Háber, Milan
Autor článku
   60th anniversary of professor RDNr. Cyril Varček, CSc.
   Aktivita československé skupiny IAGOD
   Distribúcia selénu na hydrotermálnych žilách v Novoveskej Hute (Spišsko-Gemerské Rudohorie)
   Fe-dolomit-kremeň-sulfidické epigenetické žilné ložiská v perme severného gemerika
   Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au a Ag
   Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au-Ag
   Geológia a životné prostredie
   Grafit z hydrotermálne mineralizovanej brekcie v Novoveskej Hute (Spišsko-gemerské rudohorie)
   Nález organických zvyškov vo vrstvách vrchného permu v oblasti novoveskej huty
   Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli
   Nové poznatky o mineralizácii a genéze hydrotermálnych žíl v Banskej Štiavnici
   Seminár Genetická interpretácia textúr a štruktúr rúd
   Štúdium drahokovovej mineralizácie vo vzorkách z depozitov Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici
   Uranium mineralization on hydrothermal veins in Novoveská Huta (Spišsko-Gemerské Rudohorie Mts.)
   Výskyt Te minerálov v kremnickom rudnom rajóne