Podrobnosti záznamu

Jméno
   Halas, Petr
Autor monografie
   Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2013
   Zpráva o výzkumu jihomoravských aluviálních luk v roce 2013
Autor článku
   Biogeographical relationship between landscapes pattern, chosen local abiotic factors and vegetation in forest edges
   Ekotony jako dynamická součást nivní krajiny
   Environmental factors influenting species composition of acidophilous grasslands patches in agricultural landscape
   Geologie Skryjí a okolí
   Historical landscape explotation and its influence on a composition of herb layer in cultural forests in consider of ecotones
   Hodnocení změn biodiverzity a rázu kulturní krajiny na příkladu části povodí Svratky
   Potenciál obnovy slanomilné vegetace meliorované nivy dolní Trkmanky
   Příspěvek k metodice studia diverzity a funkce ekotonových společenstev na příkladu lesních okrajů
   Příspěvek k poznání změn dřevinného a bylinného patra přirozených horských lesů v oblasti Popa Ivana v ukrajinských Karpatech
   Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny
   Výstavba vodní nádrže na Libochůvce u Tišnova a hodnocení dopadů na životní prostředí