Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hanák, Jaromír
Autor monografie
   Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu
   Expertní odhad vybraných fyzikálních, mikrotektonických a geomechanických vlastností masivu
   Fyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků vrtních jader z druhé etapy výběru polygonů. (Melechovský masív-etapa 2). Závěrečná zpráva
   Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva
   Gravimetrické mapování 1:25 000 v oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika
   Interaktivní geologická mapa Králického Sněžníku a Orlických hor s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
   Interaktivní geologická mapa Moravskoslezských Beskyd s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
   Interaktivní geologická mapa povodí Svratky s body odběrů a výsledky chemických analýz vzorků a měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
   Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2003. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
   Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2005. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
   Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu, etapa 2004. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
   Průběžná technická zpráva č. 1
   Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů a kovových prvků v povrchové vrstvě hornin oblasti Králický Sněžník-Orlické hory
   Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů v povrchové vrstvě hornin polygonu Říčany-Přelouč-Pelhřimov-Bechyně-Milevsko
   Příprava podkladů pro zpřístupnění map plošných aktivit 137Cs a dávkového příkonu z terénních gama spektrometrických měření na území ČR v měřítku 1:100000
   Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
   Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
   Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
   Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
Autor článku
   Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky)
   Characteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
   Distribuce 137 Cs a přirozených radionuklidů v oblastiOrlických hor,Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
   Distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku (pohoří Hrubý Jeseník, Česká republika)
   Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku
   DISTRIBUCE RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ V ZRNITOSTNÍCH FRAKCÍCH PŮDNÍCH PROFILŮ Z OBLASTI MALÝCH POVODÍ V OKOLÍ PŘEHRADNÍ NÁDRŽE VÍR
   DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
   Geochemical and geophysical anomalies at the Ždánice oil- and gas field, SE Czech Republic
   Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
   Granity melechovského masívu z hlediska petrofyzikální charakteristiky
   Hodnocení radioaktivity náplavových uloženin v zátopových oblastech z roku 1997 z prostoru mezi Olomoucí a Šumperkem
   Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs
   Kontaminace sedimentů a eutrofizace ve vodní nádrži Brno
   Korelace flyšových souvrství na podkladě petrofyzikálních parametrů
   Korelace některých flyšových souvrství východní Moravy na podkladě petrofyzikálních parametrů
   Látková bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v povodí Svratky
   Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
   The magnetic and pore fabrics of extruded and pressed ceramic models
   Magnetic fabric of sedimentary formations of the Strážovské vrchy Mts., sedimentological and tectonic implications
   Magnetic susceptibility of cambisol profiles in the vicinity of the Vír dam, Czech republic
   Některé zákonitosti distribuce radioaktivních prvků v klastikách sekvencí karpatského flyše
   Některé závěry vyplývající ze studia kompakce klastik flyše, bradlového pásma a vnitrokarpatského paleogénu
   Objemové hustoty a stáří klastik výplně karpatských neogenních pánví
   The Origin of Beryllium Anomaly in the Region of Králický Sněžník(Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
   Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masívu
   Petrofyzikální korelace flyšových souvrství račanské jednotky Moravy a severozápadního Slovenska
   Petrofyzikální korelace mezozoických a paleogenních souvrství některých vrtů v Západních Karpatech
   Petrophysical properties of HP metabasites of the Kutná Hora Unit
   Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpatians, Czech Republic)
   Physical and chemical properties of hydrocarbon-bearing sediments(Outer Western Carpathians, Czech Republic )
   Pore Fabrics of Ceramic Models Investigated by Magnetic Anisotropy
   Repeated progressive heatingin susceptibility vs. temperature investigation:a new paleotemperature indicator ?
   Seasonal and inter-annual variation of Beryllium-7 deposition in birch-tree leaves and grass in the northeast upland area of the Czech Republic
   Soil Contamination in a Flooded Area of Morava River Basin after the Flooding in 1997
   Soil Contamination in a Flooded area of Morava River Basin after the Flooding in 1997
   Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
   Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků (14-42 Rýmařov)
   Stanovení 137Cs v půdách v oblasti Jeseníků terénní gama spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků
   Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
   Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí-gamaspektrometrická měření obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše)
   Vyhodnocení analýz hornin a půd v oblasti malých povodí nad přehradou Vír na Svratce
   Výzkum sedimentů přehrad, nádrží a jezer-zhodnocení rizik a návrhy opatření
   Zákonitosti distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku
Editor monografie
    Sborník 2004