Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hanslík, Eduard
Autor článku
   Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
   Concentration of radon in water and air in treatment plants
   Ekologické problémy chemických úpraven uranové rudy
   Enrichment of radon-222 in water during groundwater treatment processes
   Kontaminace vod radioaktivními látkami a sledování vlivu jaderných energetických zařízení
   Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
   Odtraňování radonu-222 z podzemních vod
   Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
   Posibilities for reduction of radon content by non-aerating water treatment technologies
   Possibilities of radon-222 removal in groundwater treatment for drinking purposes
   Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství
   Stanovení distribučního koeficientu pro sorpci umělých radionuklidů ve vodním prostředí
   Vliv geologického podloží na obsah přírodních radionuklidů v podzemních vodách, mapy radonového indexu a možnosti odstranění radionuklidů při úpravě vody
   Vliv jaderné elektrárny Dukovany na obsah radioaktivních látek v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno v období 2001-2009
   Vliv odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi do roku 2008
   Vliv odpadních vod z JE Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi