Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hanzlíček, Tomáš
Autor monografie
   Studie studené anorganické syntézy a její využití pro stavební výrobu s použitím odpadních i přírodních materiálů
   Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio-odpadů. Výroční průběžná zpráva za rok 2009
   Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů
   Zpracování odpadní pryže s hnědým uhlím ko-zplyněním. Výzkumná zpráva k ověření technologie ko-zplynění
Autor článku
   27Al Magic Angle Spinning-Nuclear Magnetic Resonance (MAS-NMR) Analyses Applied to Historical Mortars
   Acoustic absorption of geopolymer/sand mixture
   Anorganické polymery
   Application of geopolymer composites for purposes of renovation and restoration of relics
   Bio-popely jako doplňkové minerální hnojivo ve vztahu k teplotě spalování dřevní štěpky a slámy
   Bonding agent on geopolymer basis
   Ceramic waste materials - source for the geopolymer technology
   Discoloration of fired kaolinitic clays (Study of Fe+3 coordination by Mössbauer and UV-ViS-NIR spectroscopy)
   Experimentální ověření možností využití geopolymerních pojiv v praxi
   Foamed geopolymer matrix as inhibitor of spent ion exchangers
   Geopolymer composites and restoration of baroque terracotta statue
   Historické souvislosti - použití popelů z biomasy
   Immobilization of radioactive metals in geopolymer matrix
   The immobilization of soluble metal salts. The analysis and microscopy of the Si-Al condensed system with nickel waste
   Immobilization of toxic metals in solidified systems of siloxo-sial networks
   Inhibice průmyslových odpadů a jejich následné využití
   Inhibition of spent ion exchangers in geopolymer matrix
   Investigation of dissolution of aluminosilicates in aqueous alkaline solution under laboratory conditions
   Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (1. část - živiny)
   Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (2. část - rizikové prvky, PAU)
   Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy a možné energetické zhodnocení biomasy
   Možnost recyklace popelů z biomasy
   Možnosti využití anorganických odpadů
   Možnosti zpracování odpadů na bázi jílových materiálů
   Nové materiály
   Pozzolanic properties of fluidized bed ashes
   Preparation of waste rubber-geopolymer composite material
   Proof of sodalite structures in geopolymers
   Properties of alkali activated materials suitable for normalized tests
   Radioactive metal isotopes stabilized in geopolymer matrix: Determination of a leaching extract by a radiotracer method
   Recycling of ceramic wastes into the geopolymer construction material
   Reinforcement of the terracotta sculpture by geopolymer composite
   Rozbor českého překladu Vitruviovy II. knihy z "Deseti knih o architektuře" z pohledu stavební chemie
   Solidification of fluidized-bed ashes
   Solidifications of wastewater sludge from nuclear power stations
   Solidifikace jílových minerálů studenou anorganickou syntézou
   Solidifikace jílových minerálů studenou anorganickou syntézou
   Studie I. - Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot
   Studie II. - Využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
   Sumerové stavěli věčné chrámy
   Technologie sumerských staveb
   Tepelné zpracování biomasy a bio-odpadů pyrolýzou
   Utilization of fluidized bed ashes in thermal resistance applications
   Utilization of waste in production of building materials
   Variability of total and mobile element contents in ash derived from biomass combustion
   Variability of total and mobile element contents in the ash after biomass combustion
   Využití digestátu z ČOV po bioplynové stanici (II. Stupeň energetického zhodnocení biomasy)
   Využití odpadních materiálů pro přípravu brusných nástrojů na bázi anorganických polymerů
   Vznik pevných hmot z elektrárenských popílků bez cementu a vápna
   Zhodnocení odpadů z výroby hliníku pro účely stavební výroby