Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hanzlík, Josef
Autor monografie
   Dopady těžby hnědého uhlí na zvodněný systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských termálních pramenů
   Karlovy Vary - Sadový a zahradní pramen. Hydrogeofyzikální průzkum a stopovací zkouška (1. etapa)
   Předběžné hodnocení stavu monitoringu v lomu ČSA a jeho významu pro hospodárné postupy těžby
   Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu :Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
Autor článku
   1. kongres Mezinárodní společnosti pro důlní vody
   19. kongres Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH - AIH)
   Aplikace stopovací zkoušky a geofyzikálního monitoringu v městské aglomeraci
   Brine occurrences in the czech-german border region and their palaeohydrogeology
   Chemistry of mineral waters in relation to the composition of surrounding rocks
   Chemistry of mineral waters in relation to the composition of surrounding rocks
   Chráněná oblast přirozené akumulace vod a hydrochemická těžba ve strážském bloku
   Consequences of Open-Pit Coal Mining on the Geohydraulical System
   Contribution to the determination of representative elementary volume for a conceptual flowing model
   Determination of the Representative Elementary Volume for Mathematic Modelling of the Groundwater Flow
   Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
   Ecological consequences of uranium mining in Northern Bohemia
   The evaluation of runoff components on the slope of the open-pit mine by means of environmental isotopes O-18 and T
   Geotechnika a ochrana podzemní vody
   Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
   Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
   Hydrochemická těžba uranu na ložisku Stráž a její hydrogeologické důsledky
   Hydrogeological analysis of safe radioactive waste disposal
   Hydrogeological and geotechnical changes in Sokolov basin caused by coal mining
   Hydrogeological and Geotechnical Changes in Sokolov Basin Caused by Coal Mining
   Hydrogeological assumptions for flow modelling within fractured rocks
   Hydrogeologické problémy v geotechnice
   Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
   Jedná se o hluboký omyl
   K historii sledování slapových sil v důlních dílech
   Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
   Mineral water springs and a seismic activity within the Western Bohemia area
   Mineral water springs and the seismic activity within the Western Bohemian area
   Možnosti stanovení representativního elementárního objemu v propustném prostředí
   Možnosti využití podzemní vody z Ralska pro Prahu
   Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu
   Nová metoda výpočtu hydraulické vodivosti písčitých zemin
   The other solution of a rocks fracturing as a random effect
   The other solution of rocks fracturing as a random effect
   Preparation and hydrogeological evaluation of tracer tests
   Proces preparace zvodněného systému narušeného antropogenní činností a jeho matematické modelování
   The process of restoration of a water-bearing system affected by industrial activity of man and its modelling
   The process of restoration of a water-bearing system affected by industrial Activity of Man and its modelling
   Regeneracce studní jako prostředek údržby jímacích objektů
   Seminář o neotektonice
   Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
   To the methodology of the tracing test and evaluation of results
   Tvorba a ochrana krajiny ve vztahu k hydrosféře
   The utilization of natural tritium radionuclide in karst hydrology
   Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu