Podrobnosti záznamu

Jméno
   Holub, Milan
Autor článku
   Cíl revitalizace - stabilní krajina
   Ekologie versus ekonomika - příklad ložiska Staré Ransko
   Genetic model of sulfide mineralization of the Ransko gabbro-peridotite massif (Bohemia, Czechoslovakia)
   Geneze Cu-Ni-Co a Zn-Cu sulfidických rud ložiska Staré Ransko
   Geologie ložiska Ongon Chajrchan v MoLR
   K metalogenezi sulfidických ložisek železnohorské oblasti
   K některým otázkám Václava Štefana
   Kutnohorský ložiskový apendix
   Metodika a výsledky vyhledávání slepého sulfidického zrudnění v ranském bazickém masívu
   Modelování kovnatosti okrajového vzorku rudních ložisek
   Modelování vztahu: zásoby surovin-zásoby užitkové složky- kvalita zásob
   Nechte je žrát kyanidy! : diskuse
   Několik poznámek k vyčíslení hodnoty krajiny a dopady těžby na tuto hodnotu
   Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
   Některé metodické chyby při výpočtu zásob metodou řezů
   Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
   Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
   Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
   Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st.
   Polarity of the mineralization in Bohemian Massif: Proterozoic to Tertiary
   Polymetalická mineralizace Kutnohorského revíru
   Poznámka k přepočtům raně novověkých kovnatostí stříbrných rud v Kutné Hoře
   Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
   Produkce a spotřeba zlata
   Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů : vliv těžby na životní prostředí dříve a dnes
   Rizika současného drobného těžebního podnikání
   Separátní hutnění galenitových, stříbrem bohatých rud těžených na Českomoravské vrchovině
   Systém kontrol výsledků chemických analýz litogeochemických vzorků na akci Staré Ransko
   Těžba surovin a ochrana životního prostředí : statistika a pár příkladů
   Vliv těžby Sn-W rud na životní prostředí
   Výsledky ověřování prognóz v kutnohorském revíru
   "Zapomenutý" sloup stříbrné rudy na rudonosné struktuře Láskovské žíly
   Zonálnost rud a primárních aureol sulfidických rud ložiska Staré Ransko
   Zrudnění v ranském masívu