Podrobnosti záznamu

Jméno
   Horčička, Lumír
Autor monografie
   Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
   Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04
   Komplexní aktualizace vlivů hlubinné těžby na povrch - klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě nerostných surovin ve zkoumaném území sokolovsko ? karlovarské aglomerace. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
   Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
   Zhodnocení sur. potenciálu s promítnutím výsledků rebilance zbytkových zásob v platných dobývacích prostorech a CHLÚ na území sokol. pánve a dílčích pánví v karlovars. oblasti, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR
Autor článku
   C-Stanovení limitů ekologické únostnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO České středohoří
   Hydrogeologická problematika a vodní bilance jezera ČSM v katastrálním území Dubí-Pozorka
   Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
   Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch území radnické, chebské a žitavské pánve
   Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří
   Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku