Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hortvík, Karel
Autor monografie
   Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2009
   Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
   Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Vyhodnocení vývoje k 31.12.2008, prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31. 12. 2015 - obec Dolní Rožínka
   Měření zatížení svorníkové výztuže portálu ve východní části stavby tunelu Branisko
   Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště "Skalka" pomocí tensometrických svorníků
   Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001
Autor článku
   Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP
   Databáze dobývacích prostor regionu severní Moravy a Slezska jako potenciálních deponií odpadních produktů
   Deformace povrchu indukované procesem zatápění vydobytých prostor po ukončení hlubinné exploatace
   Deformation of the surface ground induced by process of inundation of worked out areas after termination of underground mining exploitation
   Dílčí výsledky měření horizontálních napětí metodou hydroporušování
   The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
   The effects of coal mining on the landscapes of the Ostrava Region
   Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
   Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
   Matematické modelování vlivů exploatace ložiska Rožná na povrch
   Matematické modelování vývoje poklesů povrchu ovlivněného dobýváním strmě uloženého, deskovitého rudného ložiska typu Rožná
   Measurements of Primary Horizontal Stresses in the Czech Part of Upper Silesian Basin by Using the Borehole Wall Hydrofracturing
   Měření horizontálních napětí v oblasti 4. kry Dolu ČSA, z. Doubrava
   Měření primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve metodou hydroporušování stěn vrtu
   Měření silového zatížení svorníkové výztuže vstupního portálu tunelu Branisko aparaturou Maihak
   Napěťová měření metodou hydroporušování stěn vrtu
   Nové metody prognózy poklesů povrchu, ovlivněného hlubinnou exploatací rudných žilných ložisek typu Rožná
   Ovlivnění krajiny po hlubinné těžbě uranu na malých a středně velkých ložiscích moravské větve moldanubika (ložiska Olší a Jasenice)
   Prognosis of surface subsidence affected by underground exploitation of ore vein deposits of Rozna type
   Prognosis of surface subsidence affected by underground exploitation of ore vein deposits of Rozna type
   Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004).
   Some results of horizontal stress measurements by hydrofracturing method in underground mines of Karviná part OKR Coalfield
   Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
   Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
   The using of longperiod levelling measurement on surface of the underground exploited uranium deposit for mathematical modelling and prognosis of surface grount subsidence
   Vysvětlivky a komentář k mapám vlivu poddolování s poklesy dobývání za léta 1961-1989, 1961-1999 a 1990-1999
   Využití dlouhodobých nivelačních měření na povrchu dobývaného uranového ložiska Rožná k matematickému modelování poklesů povrchu