Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hrádek, Mojmír
Autor monografie
   Czechia and Slovakia. Geomorphological Hazards of Europe.. Geomorphological Hazards of Europe.
   Dačice
   Dolní Kounice
   Dubňany
   Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
   Geografie malých měst 2003
   Geografie malých měst 2005
   Geografie malých moravských měst I
   Historický vývoj anastomózního říčního systému jako hlavního fenoménu ochrany CHKO Litovelské Pomoraví
   Holešov
   Klimkovice
   Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy
   Man-induced transformation of braided river patterns in the mining industrial region of Ostrava(Czechia)
   Monitoring změn krajiny v okolí Rožné v důsledku těžby a úpravy uranových rud
   Natural hazards in the Czech Republic
   Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
   Stabilní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stresových polích zón gravitačního rozvolnění
   Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
   Studium a modelování antropogenního ovlivnění říční sítě NPR - Vrapač
   Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany - Dalešice a impaktů do okolní krajiny
   Turistický lexikon A-Z. Čechy, Morava, Slezsko
   Zones of gravitational loosening on the convergent margin of the Bohemian Massif
Autor článku
   Aeolian ridges in the piedmont of the Bile Karpaty mountains as a response of man induced changes in the landscape
   Biomonitoring krajiny ovlivněné těžbou a úpravou uranových rud v okolí rožné na českomoravské vrchovině
   Changes in the channels and floodplain of Sudetic rivers in the Morava River Basin after flood in July 1997
   Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná river valley in the last 150 years, The Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic
   Destructional landforms arisen from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
   Dust Storms in Moravia and Silesia
   Dust Storms on the Bile Karpaty Mountains Piedmont, Moravia: Historical Analysis and Preliminary Study
   Dust stroms in Moravia and Silesia
   Effects of active tectonics on fluvial system of the Upper Morava Basin development
   Extreme events in the Dudetes Mountains - Their long-term geomorphic impact and possible controlling factors
   Extreme events in the Sudetes Mountains. Their long-term geomorphic impact and possible controlling factors
   Floods and human impacts to braided river patterns in the Western Carpathian Foothill
   Floods and other natural hazards in regional and investment planning of small towns
   Geografický obraz, Geomorfologické a půdní poměry
   Geography of small Moravian towns: Case study Bučovice
   Geologické a geomorfologické podmínky zaniklé vsi, Odezva přírodního prostředí v okolí Bystřece na odlesnění krajiny
   Geomorfologická účinnost zimních povodní na řece Jihlavě
   Geomorfologické a půdní poměry
   Geomorfologické aspekty ukládání odpadů
   Geomorfologické poměry Boskovicka.
   Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
   Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
   Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy
   Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy na Moravě
   Geomorfologický pohled na nivu Bečvy po povodni 1997
   Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
   Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
   Geomorfologie
   Geomorfologie Tišnovska
   Geomorphic research on the present-day processes and landforms in the Western Carpathians in the Czech Republic
   Geomorphologic research on the present-day processes and landforms in the western Carpathians in the Czech Republic
   Geomorphological aspects of the flood of July 1997 in the Moravia and Oder basins in Moravia, Czech Republic
   The geomorphological map of Brno surroundings
   Geomorphological research on the present-day processes and landforms in the western Carpathians in the Czech republic
   Gravitační proudové skluzy a suťové laviny v miocénu okolí Moravských a Nových Bránic (24-34, Ivančice)
   Historical floods in central Europe and their documentation by means of floodmarks and other epigraphical monuments
   Historické zimní povodně na řece Jihlavě a jejich geomorfologická účinnost
   Impacts of uranium mining and milling on the landscape in the surrounding of Rožná (Czech Republic)
   Introduction into the Project "Stability Relations of Supporting Systems of Bridges and Tunnels in Stress Fields of Zones of Gravitational Spreading"
   Investigation into the Causes of the Origin of the Flash Floods in the Czech Republic
   Investigation into the causes of the origin of the flash floods in the Czech Republic
   Investigation into the Causes of the Origin of the Flash Floods in the Czech Republic
   K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
   K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
   Katastrofální zimní povodeň v českých zemích a střední Evropě v roce 1862 (k jejímu 150. výročí)
   Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
   Main features of morphotectonic development of a platform in the period between tectogeneses exemplified by the south eastern margin of the Bohemian Massif
   Malé město v zázemí Ostravské aglomerace:případová studie Brušperk
   Man-induced transformation of braided river patterns in the mining industrial region of Ostrava (Czechia)
   Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masivu
   Miocen a morfotektonika údolí Jihlavy
   Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masivu
   Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masívu
   Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice
   Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice
   Natural hazards in the Czech and Slovak Republic
   Natural Hazards in the Czech and Slovak Republics
   Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie
   Obraz neživé přírody
   Origin of dunes in the Bile Karpaty mts. piedmont in the area of Uherský Brod - Czechia
   Origin of dust dunes in the Bílé karpaty mts. piedmont in the area of Uherský Brod
   Origin of valleys at the eastern margin of the Bohemian massif and their natural hazards
   Oválné hrásťové morfostruktury ve svratecké klenbě moravika na Tišnovsku (24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
   Oválné hrásťové morfostruktury ve Svratecké klenbě Moravika na Tišnovsku
   Poloha, Významné rysy morfologie povrchu Vohančic.
   Povrch
   Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14.stol
   Příklady materiálních památek historických povodní středoevropského prostoru
   Přímé a nepřímé antropogenní transformace reliéfu vyvolanévýstavbou a provozem objektů energetické soustavy Dukovany-Dalešice
   Skryje - zeměpisný obraz obce
   Soliflukční (geliflukční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" (Ochoz u Tišnova) (24-14 Boskovice)
   Soliflunkční (geliflokční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" )Ochoz u Tišnova)
   Současné geomorfologické výzkumy v CHKO Žďárské vrchy
   The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia
   Structural Control and Human Impacts on the Opava River Fluvial System, Czech Republic
   Strukturní ovlivnění údolí střední Svratky
   Tektonické a gravitační tvary v údolí Jihlavy na jihovýchodním okraji Českého masívu (24-34, Ivančice)
   Transformace údolní nivy za zimní povodně v dubnu 2006 n řece Jihlavě u Ivančic.
   Two important geomorphological conferences in Europe in 1996-1997
   Typy reliéfu Ostravska
   Údolí řeky Desné - nejhlubší údolí Hrubého Jeseníku
   Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění
   Valleys of the eastern margin of the Bohemian massif briefoutline of their origin, age and natural hazards
   Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodní části Českého masivu
   Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodníc části Českého masívu
   Využití geomorfologických poznatků v seismologii
   Výzkum zón gravitačního rozvolnění na konvergentním jihovýchodním okraji Českého masivu
   Význam seismických měření při výzkumu příčin porušení stability Ivančického viaduktu v údolí Jihlava
   Wpływ działalności człowieka na rzeźbę den dolinnych na górnych Morawach i w dorzeczu Odry w ujęciu historycznym
   Zánik středověkých vsí historickými povodněmi na území Moravy: klimatické změny nebo lidské zásahy
   Zapis aktiwności splywów gruzowych na podstawie analyzy przyrostów rocznych drzew (Sudety Wschodnie)
   Záznam paleopovodní u Mohelnice na střední Moravě před počátkem tvorby nivních hlín
   Zeměpisný obraz krajiny Chudobína
   Zeměpisný obraz městyse Doubravník a jeho okolí
   Zmiany v rzezbie den dolinnych i koryt rzecznych v sudeckiej czesci dorzecza Moravy po powodzi w lipcu 1997
   Zvonovité formy zvětrávání v žulových pahorkatinách ČR
   Životní jubileum RNDr. Tadeáše Czudka, DrSC
Další autor
Role
   Původce
Článek
   Introduction into the Project "Stability Relations of Supporting Systems of Bridges and Tunnels in Stress Fields of Zones of Gravitational Spreading"