Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jetel, Ján
Autor článku
   Chyby a nepresnosti vstupných údajov v hydrogeologických výpočtoch a modeloch
   Effective rates of groundwater mineralization in the Bohemian Massif and the Carpathians
   Faktory priestorového rozdelenia priepustnosti a prietočnosti v horninách karpatského flyšu
   Hydraulické parametre hornín paleogénu v západnej časti hornádskej kotliny
   Hydrogeologická charakteristika neogénnych a kvartérnych kolektorov v severovýchodnom okolí Košíc
   Hydrogeologie cenomanu labské oblasti české křídové pánve
   Isotopic and geochemical indications of a drainless sulphate lake in the Permo-Carboniferous of the Krkonoše-piedmont Basin
   Nepriame určenie priemernej prietočnosti z podzemného odtoku a výdatností prameňov
   Praktické dösledky priestorovej neuniformity prietočnosti pripovrchovej zóny v hydrogeologickom masíve
   Priepustnosť a prietočnosť pripovrchovej zóny západného úseku flyšového pásma Západných Karpát
   Relationship between hydrogeochemical characteristics of near-surface zone of rock massif and hydrodynamic conditions
   RNDr. Ondrej Franko, CSc., šesťdesiatročný
   Seminár o procesoch vzniku, ochrane a využiteľnosti zdrojov pitnej vody