Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jiříček, Rudolf
Autor článku
   The Alpine-Carpathian floor of the Vienna Basin in Austria and ČSFR
   Biostratigraphische Gliederung und Korrelation: Zentrale und Westliche Paratethys, Thone-Tal und Mediterraner Raum
   Geologická stavba mezozoika na ložisku Závod
   Hypotetické představy o stavbě moldanubika a bohemika
   K paleobatymetrii sedimentů středního badenu na labské elevaci
   Návrh společného tektonického členění alpsko-karpatského orogénu
   Některé zajímavé rysy paleogeografie terciéru západních Karpat
   Nové pohledy na stratigrafii, paleogeografii a genezi sedimentů autochtonního paleogénu jižní Moravy
   Nové poznatky o stavbě autochtonního paleogénu na JV svazích Českého masívu
   Paleogeografie mezozoika na styku alpsko-karpatské oblasti s Českým masívem
   Paleogeography and statigraphy of the autochtonous Paleogene on the southeastern flank of the Bohemian Massif
   Paleogeography of the Neogene in the Vienna Basin and the adjacent part of the foredeep
   Pontien in der Tschechoslowakei
   Problém východního ukončení moravských hercynid
   Projevy subsidence a izostáze v sedimentaci neogénu karpatských pánví
   RNDr. Kamil Bílek, CSc. (*25.12.1909 - +19.12.1994). Odešel neobyčejný člověk...
   Stratigrafie a stavba sedimentů spodního miocénu v čelní prohlubni na jižní Moravě a přilehlé části Dolního Rakouska
   Stratigrafie, paleogeografie a mocnost sedimentů v neogénu vídeňské pánve
   Výsledky naftového průzkumu a perspektivy v podloží vídeňské pánve
   Vztah mezi paleogeografií badenu karpatské předhlubně a vídeňskou pánví
   Závěrečný praktický souhrn současného komplexně geologického studia autochtonního paleogénu nesvačilské oblasti