Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kabina, Peter
Autor článku
   Nové a súčasne ťažené ložiská štrkopieskov Podunajskej nížiny a Záhoria
   The possibilities of reducing water seepage into the bottom layers in susurface irrigations
   Výsledky prieskumu surovinových zdrojov kvartéru