Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kaláb, Zdeněk
Autor monografie
   Analýza třísložkového digitálního záznamu z měření průběhu interakce řezného nástroje s materiálem
   Distribuovaný řídící a měřící systém a seizmické zatížení v roce 2007 historického dolu Jeroným v Čisté. Výzkumná zpráva
   Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu
   Experimentální měření seismických účinků odpálení náloží v prostoru letecké střelnice Milovany (VVP Libavá)
   Historický Důl Jeroným v Čisté
   Hodnocení experimentálního měření seismického efektu vyvolaného trhacími pracemi na Dole Rožná 1. Výzkumná zpráva
   Hodnocení seismického měření v důlním poli Rožná 1. Výzkumná zpráva
   Hodnocení seizmického projevu SL jevů z roku 2006 v obci Kaczyce (Polsko)
   Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
   Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
   Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
   Mapa střetů zájmů pro oblast Stonavy
   Návrh metod měření a posouzení vlivu technické seizmicity spojené s vedením podzemního díla na objekty na povrchu
   Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
   Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
   Seizmická měření v geotechnice
   Seizmické projevy trhacích prací na Chomutovsku. Zkrácená verze habilitační práce
   Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2012 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
   Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2013 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
   Seizmické zatížení historického Dolu Jeroným v Čisté v roce 2008 a distribuovaný měřicí systém
   Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2012
   Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2013
   Seizmický projev trhacích prací v okolí lomu Dewon, lokalita Jarnoltówek, Polsko
   Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
   Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
   Účinky technické seismicity vyvolané vedením mělkého podzemního díla na zastavěné oblasti
   Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001
   Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a Slezsku
   Zemětřesná aktivita severní části moravsko-slezské oblasti v letech 1997-2003
Autor článku
   Adaptation of the S-5-S Pendulím Seismometer for Measurement of Rotational Ground Motion
   Amplifying the amplitude of seismic waves in overlying formations in the Karviná part of the OKR
   An Analysis of mining induced seismicity and its relationship to fault zones
   Analysis of seismic events induced by blasting operations in the opencast mine
   Analýza geofyzikálních metod pro vyhledávání inženýrských sítí v předpolí ražených podzemních děl
   Analýza koeficientu K v rovnici pro odhad maximální amplitudy rychlosti kmitání vyvolané trhací prací
   Analýza projevů důlně indukovaných jevů z karvinské oblasti ve frekvenční oblasti
   Analýza vibrací vyvolaných demolicí těžní věže
   Analýza vlivu důlně indukované seismicity na povrch na karvinsku
   Applicability of the wavelet theory for seismological Signals
   Application of Newly Developed Rotational Sensor for Monitoring of Mining Induced Seismic Events in The Karvina region
   Application of Wavelet Analysis to the Automatic Classification of Three-Component Seismic Records
   Attributes of Rotational Component of Mining Induced Seismic Events
   Coherence Spectra of Rotational and Translational Components Recorded by the S-5-SR Sensor
   Compression of earthquake records using wavelet transform
   Compression of earthquake records using wavelet transform
   Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to Seismolological Monitoring in Silesia and Northern Moravia
   Contribution to Application of the Automatic Classification of Seismological Signals
   Contribution to evaluation of technical seismicity effect on buildings - case study
   Contribution to evaluation of technical seismicity effect on buildings -case study
   Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
   Contribution to recent seismicity evaluation in surroundings of High Dam, Aswan, Egypt
   Contribution to seismic activity of significant tectonic faults in the Karviná part of OKB
   A Contribution to the Seismotectonic Setting of Northern Part of the Moravo-Silesian Area
   Controlling program on-line for recording computer in seismic network
   Cultural Monument Jeroným Mine, Czech Republic - Contribution to the Geomechanical Stability Assessment
   Časově-frekvenční analýza seizmického signálu
   Decade of seismological observations in the northern part of Moravo-Silesian region
   Description of Seismic Events Using Wavelet Transform
   Description of seismic events using wavelet transform
   Desetiletí použití waveletové transformace pro důlně indukované seizmické jevy na ÚGN
   Determination of harmonic components in seismic Signal
   Digital Seismic Signals and their Wavelets
   Digitální zdroje geologických dat v ČR pro hodnocení geologických rizik
   Dílčí výsledky modelové analýzy stabilitní a napěťo-deformační situace komory Dolu Jeroným.
   Discrete wavelet transform analysis of digital records of seismic signals
   Discrete Wavelet Transform and Seismological Signals
   Discrete wavelet transform and seismological signals
   Discrimination of Earthquakes and Explosions using Multi-fractal Singularity Spectrums Properties
   Důl Jeroným v historických mapách a schématech
   Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
   Dynamické účinky stavebního stroje na zděný objekt
   Energy characteristic of mining induced seismic events (in the Czech part of the upper Silesian basin)
   Energy Characteristic of Mining Induced Seismic Events (in the Czech Part of the Upper Silesian Basin)
   Evaluation of load on structures caused by mining seismicity for maps of clash of opinions - methodology
   Evaluation of seismic loading of structures in undermined area
   Evaluation of seismic noise measurements in undermined area - Stonava locatity, Czech Republic
   Example of mining induced seismicity monitoring in surface structure in the Karviná area
   Example of modeling of the mining induced seismicity impact on the building using numerical system Plaxis
   Examples of law of seismic wave attenuation
   Examples of vibrations generated by quarry blasts in tertiary sedimentary basin
   Experimental measurement of vibration induced by quarry blasts and evaluation of their effects on buildings
   Experimentální měření rychlosti kmitání na povrchu v karvinské oblasti
   Experimentální měření seismických účinků trhacích prací v historickém Dole Jeroným
   Experimentální měření seizmického projevu kamionové dopravy
   Field Measurements of Surface Seismic Vibrations Provoked by Mining in the Karvina Region
   Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
   Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - A complex geodynamic analysis
   Geodynamic Network Sudeten
   Geofyzikální a seizmologická měření na lokalitě historického Dolu Jeroným v Čisté
   Geofyzikální aparatura v počátcích výchovy geofyziků
   Geofyzikální charakteristika beskydské oblasti z regionálních geofyzikálních map
   Geofyzikální charakteristika širšího okolí Dolu Jeroným
   Geotechnical monitoring and mathematical modelling in medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
   Geotechnická měření v historickém důlním díle
   Geotechnische Beurteilung kristalliner Gesteine des Erzgebirge mittels bohrloch-geophysikalischer Messung
   GIS Project to Monitor Induced Seismic Activity in Areas of Abandoned Underground Mines
   Graphic presentation of the fault Plane Solution
   Historické přístroje pro geomagnetická měření ve sbírkách VŠB - TU v Ostravě
   Historie vzniku důlních prostor dolu Jeroným podle dochovaných map a náčrtů
   Hodnocení energetické bilance masivu při vzniku důlních otřesů
   Hodnocení geologických podmínek zájmové oblasti v mapách střetů zájmů
   Hodnocení seismických účinků důlně indukovaných seismických jevů na povrchové objekty - Review
   Hodochrony seismických jevů indukovaných trhacími pracemi
   Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description
   Influence of basin structures on the shape of wave pattern of induced seismic events: example of the North Bohemian brown coal basin.
   The Influence of basinal structures on the shape of wave patterns of induced seismic events: An example from the North Bohemian Brown Coal Basin
   The Influence of basinal structures on the shape of wave patterns of induced seismic events: An examples from the North Bohemian Brown Coal Basin
   Inovace sond CCBM pro distribuované měřicí systémy
   Instrumentation of the Local Seismic Stations HRMC and ZLHC (Northern Moravia)
   Interdisciplinární geovědní studium historického dolu Jeroným a okolí ve Slavkovském lese (západní Čechy)
   Interpretace seizmických záznamů trhacích prací prováděných ve štole Jeroným v Čisté
   Introduction of thematic layer called "seismic characteristic of foundation conditions" in maps of clash of opinions
   Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí)
   Jednoduchý terénní rezistivimetr do štíhlých hydrogeologických vrtů
   Katalogy registrace frenštátské sítě seismického polygonu OKD
   Komplexní geodetické a geofyzikální měření v poklesové kotlině
   Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005
   Koncepce geotechnického monitoringu ve středověkém dole
   Koncepce modernizace seismické stanice Ostrava-Krásné Pole
   Laboratoř zatížení objektů technickou a přirozenou seismicitou na FAST VŠB-TU Ostrava
   Macroseismic Fields in the Jeseníky Area
   Mapa seizmického zatížení stavebních objektů na poddolovaném území: Příklad z obce Stonava na Karvinsku (Hornoslezská uhelná pánev)
   Maps of Clash of Opinions - Classification of Geological Conditions in Karviná Region
   Measurement and interpretation of harmonic seismic signals induced by industrial activity
   Measurement and interpretation of harmonic seismic signals induced by industrial activity
   Measurement of Seismic Manifestations Evoked by Small Blasts in a Deep Mine
   Measurements and seismic effects of vibrations caused by urban tunneling
   Measurements of seismic vibrations induced by Quarry blasts at the Mostecká basin
   Mechanism of rockbursts from ČSA Colliery, Ostrava-Karviná Coal Basin (Czechoslovakia)
   Mělká podzemní díla a vibrace
   Měření a interpretace průmyslové seismicity ve výrobní hale
   Metodika posuzování seizmického zatížení historických důlních děl na příkladu Dolu Jeroným Čistá
   Mikroseismický neklid na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole
   Mine Water Movement in Shallow Medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
   Mining History and Prezent State of Medieval Mine Jeroným
   Mobility of Tectonic Zones in the Northen Part of the Moravo-Silesian Region and Their Earthquake Activity
   Mobility of tectonic zones in the northern part of the Moravo-Silesian region and their earthquake activity
   Modelová analýza vlivu hydrogeologických podmínek na velikost seismických projevů na povrchu
   Modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty programem Plaxis
   Modelování vlivu podzemní vody na velikost seizmických projevů na povrchu
   Monitoring of Seismic activity in Northern Moravia by means of the Seismic polygon Frenštát
   The monitoring of seismic events in the East Sudety Mts. in period 2000-2001
   The monitoring of seismic events in the East Sudety Mts. in period 2000-2001
   Monitoring of weak local seismic activity in the Northern Part of the Moravo-Silesian Zone, Bohemian Massif
   Monitorovací systém ve středověkém Dole Jeroným s telemetrickým přenosem dat
   Monitorování seismicity východního okraje Českého masívu solitérními stanicemi ÚGN
   Monitorování úrovně hladin akumulovaných vod v Dole Jeroným
   Morfotektonická studie opavské oblasti
   Možná vysvětlení snížení hladiny důlních vod na štolovém patře dolu Jeroným
   Možnosti posouzení efektu zesílení seizmických vln v zastavěných oblastech
   Několik poznámek k seizmickým projevům důlně indukovaných jevů na povrchu
   Nové prvky distribuovaného měřícího systému na středověkém Dole Jeroným v Čisté
   Novodobá historie Dolu Jeroným - zajištění Dolu Jeroným v datech
   Očekávaná seismicita severní části moravsko-slezské oblasti
   Ověření použitelnosti aparatury TICO pro ultrazvukové měření v historickém důlním díle
   Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
   Polarization diagrams of rockbursts from Ostrava-Karviná district
   Polarization diagrams of rockbursts from the Ostrava-Karviná District
   Posouzení seismického zatížení středověkého Dolu Jeroným v České republice
   Posouzení seizmického zatížení Stonavy slabými důlně indukovanými seizmickými jevy - výsledky experimentálního měření
   Posouzení tvarů poměrových spekter záznamů seizmického neklidu z karvinské oblasti
   Possibility of sotware applicability for dynamic problem modelling
   Postavení a význam seismické stanice Ostrava-Krásné Pole v současných podmínkách
   Použití vybraných metod při zpracování seismického signálu
   Poznámky k monitorování seismického efektu trhacích prací na Chomutovsku
   Poznatky z dlouhodobého sledování přirozené a indukované seismicity v moravsko-slezském regionu
   Poznatky ze zkušebního provozu seismické stanice Raduň u Opavy
   Present Day Earthquake Activity of the Moravo-Silesian Region: (Registration by the HRMC, ZLHC and ZARC seismic stations)
   Present microearthquakes activity occurring in Silesia and northern Moravia
   Processing of seismological Signals using wavelet transform
   Projekt GIS pro sledování indukované seismické aktivity v oblastech likvidovaných hlubinných dolů
   Provádění trhacích prací v okolí přehradních objektů
   Průběžné výsledky geomechanických měření v Dole Jeroným v Čisté
   Přehled výzkumu Ústavu geoniky AV ČR s využitím dat frenštátské sítě RSP
   Příklady měření projevů seismicity způsobené dopravou
   Příspěvek geofyziky k analýze seismicity v OKR
   Příspěvek k modelování seizmické odezvy v oblastech s kvartérním pokryvem
   Příspěvek ke stanovení seismické energie důlních otřesů
   Příspěvek seismické stanice Ostrava-Krásné Pole k registraci blízkých zemětřesení
   Recent Seismic Activity in the Opava Area (Czech Republic)
   Recording of Mining Tremors from Poland by the SPF Local Seismic Network in the Czech Republic
   Registrace seismických jevů z OKR ve frenštátské oblasti
   Registration by local seismic network in southern part of the Ostrava-Karviná Coal Basin (Czechoslovakia)
   Response of a Panel Building to Mining Induced Seismicity in Karvina Area (Czech Republic)
   Response of selected sites in Karvina region during mining induced seismic events
   Response of the residental building structure on load technical seismicity due to mining activities
   Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
   Seismic measurement on Pontevedra dam
   Seismic Recording Apparatus PCM3-EPC
   Seismic station with geomechanical network in medieval mine
   Seismicita frenštátské oblasti
   Seismicity of the East Sudeten as recorded by solitary triggered stations of UGN
   Seismicity of the Region with a fading tectonomagmatic mobility: an example from the Opava area
   Seismická aktivita a geofyzikální obraz severní části moravsko-slezské oblasti
   Seismická aktivita v období útlumu a po uzavření dolů v OKR
   Seismická registrační aparatura PCM3-EPC
   Seismické jevy vyvolané trhacími pracemi v povrchových dolech
   Seismické účinky trhacích prací na přehradní těleso
   Seismological analysis demonstration of strong rockburst
   Seismological analysis demonstration of strong rockburst
   Seismological Experiment in Stonava Area: Evaluation of Validity of Measured Data
   Seismological Measurement: Effect in small Distances
   Seismological measurement in the Moravo-Silesian Region in 2003
   Seismological monitoring in Ostrava area
   Seismological monitoring in Ostrava area
   Seismological observations in the Northern Part of Moravia, Czech Republic
   Seismologický experiment z Karvinska v roce 2004
   Seismologie a životní prostředí
   Seismologie a životní prostředí. (Národní konference seismologů)
   Seismometer SM3 as displacement sensor
   Seismometer SM3 as displacement sensor
   Seizmická charakteristika základových poměrů pro Stonavu
   Seizmické zatížení lokality dolu Jeroným v období Kraslického roje v roce 2008
   Seizmický projev dopravy na vybraných objektech - příklady z měření
   Signální mapa tématické vrstvy seizmická charakteristika základových poměrů pro vybranou oblast karvinského regionu
   Singulární rozklad wavelet paketů seizmických signálů
   Sledování vlivu vibrací na historické důlní dílo Jeroným - Čistá
   Současný stav zpracování dat seismického polygonu Frenštát
   Source Parameters of Mining Induced Seismic Events in Czech Part of the Upper Silesian Coal Basin
   Source parameters of mining induced seismic events in Zabrze Mine (Poland): Preliminary results
   Spectral Analysis of Blasting Performed in Shallow Tunnel
   Spectral analysis of seismological signals by wavelets
   Spectral analysis of short seismic signals
   Spectral investigation of the mining induced seismic events in the Lazy Mine
   Spectral investigation of the mining induced seismic events in the Lazy Mine
   Spectral ratio evaluation of mining induced seismic events from Karviná region,Czech Republic
   Stanovení energie důlně indukovaných seismických jevů z OKR pomocí spektrální analýzy záznamů
   Statistical Properties of Seismic Noise Measured in Underground Spaces During Seismic Swarm
   Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
   Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
   Structural response by mining induced seismic events in the Karviná Area, Czech Republic
   Stručná informace o registraci seismických stanic HRMC a ZLHC
   Stručná zpráva o pokračování seismického monitorování na východním okraji Českého masivu
   Studium odezvy stavebního objektu na zatížení dopravní seizmicitou
   Study of site effect using mining induced seismic events and ambient noise from Karviná region
   Stupeň zranitelnosti stavebních objektů pro oblast Stonavy
   Systematic measurement and preliminary evaluation of seismic vibrations provoked by mining induced seismicity in the Karviná area
   Systematické meření a předběžné hodnocení seismického kmitání vyvolaného důlní seismicitou v karvinské oblasti
   Technical Seismicity as Natural Extreme in Karviná Region
   Technická seismicita vyvolaná stavební činností v objektech
   Testování nedestruktivních metod měření zvětrání horninového masivu v Dole Jeroným
   Type analysis of seismological phenomena in the Ostrava-Karviná Coal Field registered at the regional diagnostic polygon Ostrava
   Typová analýza geofyzikálních dat
   Typová analýza geofyzikálních dat
   Typové výpočty seizmické odezvy objektů pro oblast Karvinska (oblast důlně indukované seizmicity)
   Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
   The Use of Discrete Wavelet Transform for Seismological Signals Induced by Mining
   Use of wavelet transform for processing of mining induced seismic events
   Úvodní měření objemové aktivity radonu v Dole Jeroným
   Užití programu Plaxis pro modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty
   Vibrace vyvolané odstřelem trhavin při ražbě mělkého důlního díla
   Vibrační projevy kovacího lisu
   Vibration Effect of Earthquakes in Abandoned Medieval Mine
   Vizuální posouzení seismogramů trhacích prací měřených na Chomutovsku
   Vliv důlní seizmicity na povrchové objekty v oblastech s hlubinnou těžbou
   Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
   Vliv lokální geologie na seizmickou odezvu povrchu horninového prostředí
   Vlnový obraz seismických jevů vyvolaných trhacími pracemi na Chomutovsku
   Výsledky komprese syntetických dat užitím waveletové transformace
   Využití poznatků o indukované a přirozené seismicitě v problematice geologie karbonu na Ostravsku
   The Wavelet based analysis of seismic signals and not only of them
   Wavelet Transform: Presentation of Time-Frequency Decomposition for a Mining Induced Seismic Event
   Waveletová transformace digitálních záznamů lokálních zemětřesení
   Waveletový rozklad seismologických signálů
   Wavelety seismologických signálů
   Weak natural earthquakes in the Opava area in period 1997-1999
   Základní dynamické charakteristiky budovy na Karvinsku získané seismickým monitorováním
   Zemětřesení u Opavy dne 20. a 21. února 1999: Lokace a další vlastnosti
   Zemětřesení u Opavy dne 20. a 21. února 1999: Matematické zpracování záznamu
   Zohlednění dynamických účinků kmitání k dimenzování ostění kolektoru
Editor monografie
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účasti. Sborník referátů. 1. 1
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů