Podrobnosti záznamu

Jméno
   Karoli, Stanislav
Autor článku
   Correlation and sedimentary history of the Badenian gypsum in the Carpathian Foredeep (Ukraine, Poland, and Czech Republic)
   Evaporites on the NW Flank of the East Slovakian Neogene Basin
   Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny
   Hydrogeologická charakteristika neogénnych a kvartérnych kolektorov v severovýchodnom okolí Košíc
   K problému košickej štrkovej formácie, kvartéru a svahových deformácií pri východnom okraji Košíc
   Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika prevŕtaného vrtmi Závod-91, Borský Jur-24 a Záhorská Ves-2
   Pozícia a stavba neovulkanitov v terciérnych sedimentoch severne od Prešova
   Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
   III. Sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary Basins
   Výskyt oligomiocénu v Šarišskej vrchovine
   Westernmost occurrence of the Middle Miocene Badenian gypsum in central Paratethys (Kobeřice, Moravia, Czech Republic). Evaporite Formations of the carpathians Mts.. Part I. - Badenian
   Zapis izotopowy zmian srodowiskovych podczas depozycji gipsów badenskich w Kobeřicach kolo Opawy