Podrobnosti záznamu

Jméno
   Karolusová, Eva
Autor článku
   Hydrotermálna mineralizácia v terciérnych neovulkanických komplexoch na južných svahoch Štiavnických vrchov vo vrtoch PKŠ-1 a GK-6
   Hydrotermálne premeny v horninách vulkanicko-subvulkanického komplexu Pohronského Inovca
   Klinoptilolitová a karbonátová mineralizácia andezitu v kameňolome pri Kozárovciach
   Petrografické porovnanie novobanských bazanitov s ich petrurgickými ekvivalentami
   Pochované vulkanity v Bátovskej kotline
   Štúdium morfológie minerálnych vlákien zo závodu Nová Baňa