Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kirchner, Karel
Autor monografie
   Antropogenní ovlivnění reliéfu mezi Znojmem a Podmolím v Národním parku Podyjí
   Antropogenní ovlivnění východní části Národního parku Podyjí
   Biogeografické členění České republiky
   Cultural landscapes
   Dačice
   Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
   Dolní Kounice
   Dubňany
   Geoekologický posudek na realizaci projektu Přístavba statku Svratka v CHKO Žďárské vrchy. Geoekologický posudek na realizaci projektu Přístavba statku Svratka v CHKO Žďárské vrchy.
   Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
   Geografie malých měst 2003
   Geografie malých měst 2004
   Geografie malých měst 2005
   Geografie malých měst
   Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení
   Geografie malých moravských měst I
   Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů na mapových listech 1:10 000: 25-23-13, 25-23-17
   Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000...
   Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000. Mapové listy: 13 - 443 Chotěboř, 23 - 222 Herálec, 24 - 112 Jedlová, 23 - 223 Přibyslav, 24 - 113 Nové Město na Moravě, 24 - 114 Dalečín, 24 - 131 Bobrová
   Geologicko-geomorfologický inventarizační průzkum vybraných přírodních památek a jejich návrhů v západní části CHKO Žďárské vrchy
   Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
   Geomorfologický výzkum Národního parku Podyjí a jeho severního okolí
   Geomorphic evolution of the Svratka River Valley, NW of Brno (South Moravia, Czech Republic). In: Kovács, J., Varga, G. Kovács I. P. eds: Carpatho-Balkan-Dinaric conference on geomorphology. Book of abstracts.
   Historický vývoj anastomózního říčního systému jako hlavního fenoménu ochrany CHKO Litovelské Pomoraví
   Hodnocení vegetačních poměrů sesuvů z hlediska potenciální i aktuální vegetace - úvodní studie
   Holešov
   Integrace GPS/GIS v geomorfologickém výzkumu
   K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí
   Klima Brna. Víceúrovňová analýza městského klimatu
   Klimkovice
   Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-02
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-07
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-08
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-12
   Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů
   Program "ISPROFIN" č. 215120 "Podpora a prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy". Podprogram 215124-1 Dokumentace a mapování...
   Předběžná zpráva o studiu sesuvů aktivovaných během extrémní činnosti v červenci 1997 na okrese Vsetín - I. etapa
   Reliéf a životní prostředí. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996
   Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
   Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Průvodce k exkurzi
   Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
   Studium a hodnocení vývoje říční sítě v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy od Hynkovského jezu po ústí Cholinky
   Studium a modelování antropogenního ovlivnění říční sítě NPR - Vrapač
   Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází
   Svahové deformace v České republice - oblast Vsetínsko a Zlínsko. Mapové listy 1:10 000: 25-32-16, 25-23-14, 25-23-19, 25-32-17, 25-32-09, 25-32-10
   Svahové deformace v České republice - oblast Vsetínsko a Zlínsko. Mapové listy 1:10 000: 25-32-22, 25-32-15, 25-32-25
   SVAHOVÉ DEFORMACE V ČESKÉ REPUBLICE - oblast Zlínsko
   Turistický lexikon A-Z. Čechy, Morava, Slezsko
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-11-25
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-02
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-07
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-08
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-11
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-12
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-16
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-21
   Údolí, soutěsky a kaňony v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
   Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou
   Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a Slezsku
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 23-221 Ždírec nad Doubravou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 23-223 Přibyslav
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 24-112 Jedlová
   Za skalními útvary CHKO Žďárské vrchy
   Základní geologická mapa 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 23-224 Žďár nad Sázavou
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-223 Přibyslav
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 24-111, Sněžné
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-113 Nové Město na Moravě a přilehlé části listů 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 23-221 list Ždírec nad Doubravou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-334 Polička
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-112 Jedlová
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-333 Svratka
   Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 23-221 Ždírec nad Doubravou
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 23-224 Žďár nad Sázavou
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka
   Závěrečná zpráva o plnění projektu "Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí" v roce 1994. Závěrečná zpráva o plnění projektu Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí v roce 1994.
Autor článku
   20 let Oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i
   Aktuální problémy a možnosti environmentální geomorfologie v České republice
   Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc)
   Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví
   Antropogenizace reliéfu současné krajiny
   Antropogenní tranformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
   Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
   Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
   Antropogenní transformace údolních niv
   Antropogenní změny říčních koryt v horních částech povodí Svitavy a Sázavy
   Application of geophysical methods in geomorphological research in the middle part of the Svratka River Valley NW from Brno (Czech Republic)
   Applying of the umbrella species conservation concept to the environmental impact assessment
   Asprokavos, nejjižnější místo ostrova Korfu
   Assessment of geomorphosites: methodological approach on examples of the Moravia (eastern part of the Czech Republic)
   Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
   Brno (k.ú. Bystrc, okr. Brno-město). Rokle. Neolit. Ojedinělý nález. Povrchový průzkum
   Brno (k.ú. Jundrov, okr. Brno-město). "U Jezírka MMK. Povrchový průzkum.
   Brno (k.ú. Kníničky, okr. Brno-město). Sokolské koupaliště. Neolit-eneolit. Sídliště? Povrchový průzkum
   Canyon-like valley of Dyje river on the eastern margin of Bohemian Massif
   Changes of the Morava river beds, Southern Moravia
   Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : návrhy na řešení způsobených škod
   Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
   Chráněná území - NP Podyjí
   Czech-Italian geomorphological and geological workshop in 1998
   Dependences of the spatial distribution of cryogenic landforms in the Pohořská hornatina Mts. (Novohradské hory Mts.)
   Development of the Morava River Bed near the Town of Strážnice (Southern Moravia)
   Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka
   Effect of Holocene landslide aktivity on the landscape pattern and behaviour in the Czech Republic..
   Evaluation of geomorphological localities: methodological approach on example of north-western part of the Vizovická vrchovina Highland
   Exploatace surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie ve spojitosti s antropogenním ovlivněním reliéfu v údolí střední Svratky (Morava, Česká republika)
   Fluvial deposits (Neogene-Pleistocene) in the surroundings of Veveří castle NW from Brno
   Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
   Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
   Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
   Fluviální sedimenty řeky Bečvy ve Vsetíně
   Forest management at the upper treeline in Jeseníky Mountains (Czech Republic)
   Fyzická geografie - vize české vědy pro 21. století
   Fyzickogeografická typizace malých měst Moravy a Slezska
   Geoconservation in the Czech Republic and geomorphosites assessment for the geotourism and geoeducation purposes: a case study from Podyjí National Park
   Geoconservation in the Czech Republic and geomorphosites assessment for the geotourism and geoeducation purposes: a case study from Podyji National Park
   Geofyzikální výzkum v lokalitě Obora (SZ od Brna) a jeho aplikace na poznatky vývoje řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a Brnem
   Geography of small Moravian towns: Case study Bučovice
   Geologická a geomorfologická inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.
   Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
   Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
   Geologické a geomorfologické inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše
   Geologický vývoj
   Geologie
   Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
   Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
   Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
   Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
   Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
   Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
   Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
   Geomorfologické aspekty ochrany reliéfu v Národním parku Podyjí
   Geomorfologické aspekty svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech, východní Morava, Česká republika.
   Geomorfologické aspekty výrazných svahových deformací na východní Moravě
   Geomorfologické aspekty vývoje reliéfu údolí střední Svratky
   Geomorfologické jednotky České republiky 2005 zpracování v prostředí GIS
   Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
   Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
   Geomorfologický výzkum národního parku Podyjí a jeho severního okolí (33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice, 34-11 Znojmo)
   Geomorfologický výzkum ramen Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
   Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
   Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
   Geomorfologiczne aspekty deformacji stokow w Zewnetrznych Karpatech Zachodnich na Morawach (Republica Czeska)
   Geomorfologičeskije osobennosti jugo-vostočnoj časti Bogemskogo massiva (Respublika Čechija)
   Geomorfologie
   Geomorphic development of the middle part of the Svratka River Valley
   Geomorphic development of the middle part of the Svratka river valley
   Geomorphic evolution of the Svratka river valley, NW of Brno (South Moravia, Czech Republic)
   Geomorphic significance of mass movements in the Outer Western Carpathians (Eastern Moravia, Czech Republic)
   Geomorphological aspects of landslide hazards in the Outer Western Carpathians
   Geomorphological aspects of landslide hazards in the Western Carpathians
   Geomorphological aspects of natural hazards and risks in the Czech Republic
   Geomorphological aspects of slope deformations in Outer Western Carpathians (Eastern Moravia)
   Geomorphological aspects of slope deformations in the Outer Western Carpathians, Eastern Moravia, Czech Republic
   Geomorphological inventory of rock landforms on Mt. Kamenec in the Novohradské hory Mts. (the Czech Republic)
   Geomorphological research in 2002 - International Seminar in Brno (Czech Republic)
   Die Geomorphologie der Talaue der March zwischen der Napajedla-Pforte und dem Zusammenfluss mit der Thaya (zum Naturmilieu in der Umgebung von Mikulčice und Staré město)
   Geomorphology of gap valleys of the Svratka River in the vicinity of the Veverská Bítýška town
   Geomorphology of the Hodonín town surroundings
   Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif (South Moravia)
   Geophysical research at the Obora lokality (NW from Brno) and its aplication to the knowledge of the Svratka River development between the Veverská Bítýška and Brno.
   Geosite and geomorphosite assessment for geotourism purposes: a case study from the Vizovická vrchovina Highland, Eastern Moravia
   Granite landforms in South Moravia (Czech republic)
   Granite landforms in South Moravia (Czech Republic)
   Granite landforms in South Moravia (Czech Republic)
   Granite landforms in the Dyje and Brno Massifs on the southeastern margin of the Bohemian Massif
   Granits landforms in the Podyjí National Park, South Moravia
   Gravitační svahové procesy jako geomorfologický extrém na příkladě Vnějších Západních Karpat
   Hodnocení antropogenních změn říční sítě v horních částech povodí Sázavy a Svitavy
   Human impact on the channel pattern change of a lowland river - an example from Morava river basin
   Impact of economic activities on landforms of Podyjí National park (Czech Republic)
   Impact of the mining activity on landscape of the Dubňany town and its surroundings (Southern Moravia)
   Ing. Radan Květ, CSc. - narozeninový medailónek
   Inselbergs in the eastern part of the Bohemian massif, Czech Republic
   Integrace GPS/GIS při geomorfologickém průzkumu
   Interdisciplinární geovědní studium historického dolu Jeroným a okolí ve Slavkovském lese (západní Čechy)
   K novým možnostem fyzickogeografického hodnocení krajiny na příkladech z České republiky
   K poznání antropogenních transformací reliéfu Českého středohoří
   K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
   K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
   K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
   K poznání erozních tvarů v korytě potoka Kněhyně v Rožnovské brázdě
   K poznani malakocenoz nekterych geomorfologickych jednotek CHKO Zelezne hory
   K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
   K poznání morfostrukturníhc rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
   K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí (33-22, Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnánice, 34-11, Znojmo, 34-13, Dyjákovice)
   K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
   K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
   K rozšíření tvarů zvětrávání v Národním parku Podyjí (jižní Morava)
   Ke geomorfologickému poznání údolí řeky Svratky severozápadně od Brna
   Ke geomorfologickému poznání údolí řeky Svratky severozápadně od Brna
   Ke geomorfologii Národního parku Podyjí a přilehlého území (34-11 Znojmo, 34-24 Hnánice, 34-13 Dyjákovice)
   Ke geomorfologii národního parku Podyjí a přilehlého území
   Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy)
   Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy)
   Ke znalosti erozivního systému v Bosonožském hájku západně od Brna
   Krajina jako základ životního prostředí malých měst
   Krajina města Brna
   Krajina moravských stepních trávníků
   Krajinně ekologické segmenty údolí Dyje v 1.zóně Národního parku Podyjí
   Králův stolec u Znojma
   Kryogenní modelace rokytenských slepenců v Přírodní rezervaci Břenčák východně Veverské Bítýšky
   Kvartérní modelace a tvary v NPR Pulčín-Hradisko (Javorníky, Česká republika)
   Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
   Land use changes and anthropogenic relief forms in the District Hodonín
   Land use changes conditioned by landsliding in the Moravian Flysch Carpathians
   Landscape of small Moravian towns
   Landscape Research in the Hodonín - Bzenec Area (Southern Moravia)
   Landscape research near the town of Hodonin (the Morava river floodplain, Southern Morava)
   Landslide dams in the northern part of Czech flysch Carpathians: geomorphic evidences and imprints
   Landslides in the flysch Carpathians of Eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls in 1997- an example from Vsetín Distict
   Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava river basin
   Malé město v zázemí Ostravské aglomerace:případová studie Brušperk
   Mapa morfostruktur České republiky.
   Mezinárodní geomorfologická konference "Geomorfologie v environmentálně kontrastních regionech" - Zaragoza 2006
   Mezinárodní geomorfologická konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013 v Mikulově
   Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
   Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (Ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
   Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
   Modelové oblasti
   Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár n.S., 24-11 Nové Město n.M.)
   Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů
   Morphological changes connected with extreme landsliding in Moravian Carpathians
   Morphostructures in the Territory of the Czech Republic (Europe)
   Morphostructures of the Czech Republic
   Možnosti geomorfologie a ochrana reliéfu ve zvláště chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava). Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996. Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996
   Možnosti hodnocení geomorfologických lokalit
   Možnosti studia antropogenních změn říční sítě na příkladech z povodí Sázavy a Svitavy
   Na čem pracuje nastupující generace odborníků
   Některé současné problémy environmentální geomorfologie a hodnocení geomorfologickych lokalit
   Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí (33-21, Slavonice, 33-22, Vranov n. Dyjí, 33-24, Hnánice, 34-11, Znojmo)
   Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí
   Netradiční oblasti svahových nestabilit v ČR a rozdílný způsob jejich mapování
   Nová geomorfologická mapa České republiky 1 : 500 000
   Nové geomorfologické členění České republiky 2005
   Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno- Bystrc
   Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc
   Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů (34-12, Pohořelice, 34-14, Mikulov, 34-21 Hustopeče a 34-23, Břeclav)
   Nové trendy a možnosti výzkumu ve fyzické geografii v 21. století v České republice
   Nové údaje o podmrzajících sutích v Českém středohoří
   O rozmieszczeniu przemarzajacych usypisk w pólnocnych Czechach
   Ochrana přírody a možnosti geomorfologické inventarizace v CHKO Žďárské vrchy
   Pekárna. MMK. Sídliště. Povrchový průzkum.
   Philosophy of e new general geomorphological map of the Czech Republic 1:500 000
   Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně
   Pleistocénní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně
   Podmrzající sutě severních Čech
   Postindustrial landscape - geographical look at the revival of traditional phenomenon of Czech lands
   Pracovní seminář "Podrobné geomorfologické mapování pro digitání kartografii"
   Present-day state of knowledges of pseudokarst phenomenon in the Podyjí national park
   Present-day state of knowledges of pseudokarts phenomenon in the Podyjí National Park
   Průvodce k exkurzi
   Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
   Příčiny a hodnocení sesuvných procesů na valašsku a způsoby nápravy vzniklých škod
   Příklady svahových deformací ve vývoji reliéfu východní Moravy
   Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001
   Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001
   Případová studie: Katastrofální povodně v červenci 1997
   Příspěvek k hodnocení reliéfu okresů České republiky
   Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
   Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
   Příspěvek k poznání teras řeky Svratky na Červeném kopci v Brně
   Pseudokrasové tvary ve Vsetínských vrších
   Působení na reliéf severovýchodní části Vizovické vrchoviny
   Recent landforms evolution in the Moravian-Silesian Carpathians (Czech Republic)
   Relation between topography and structure in the Moravian and Silesian parts of the Western Carpathians
   Relation between topography and structure in the Moravian and Silesian parts of the Western Carpathians
   Reliéf a geologické poměry
   Reliéf a reliéfotvorné procesy
   Relief and landscape-ecological units in the Podyjí National Park (Czech Republic)
   Relief and landscape-ecological units in the Podyjí National Park (Czech Republic)
   Relief assessment methodology with respect to geoheritage based on example of the Deblínská vrchovina Highland
   Reliéf CHKO Žďárské vrchy - problémy a pokroky výzkumu
   Reliéf CHKO Žďárské vrchy a jeho zvláštnosti
   Reliéf Národního parku Podyjí
   Reliéf Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
   Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masívu a Karpatské soustavy
   Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy
   Relief of the Podyjí National Park and geomorphic aspects of its protection (Czech Republic)
   Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
   Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí
   Rozšíření poznatků o geomorfologickém vývoji lokality Obora v údolí Svratky sz. od Brna při použití vertikálního geoelektrického sondování.
   Scree and blocky formations in Northern and Central Bohemia: geologic and geomorphogic development
   Sedimentárně petrografické studium neogenních a pleistocénních fluviálních sedimentů v okolí hradu Veveří SZ od Brna
   Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocénních sedimentů v oblasti Brno- Švédské šance
   Selected aspects of the prehistoric and historic influence of relief in the northwest Brno vicinity
   Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
   Skalní řícení
   Skalní tvary na Klášťově ve Vizovické vrchovině
   Skalní útvary v údolí Veverky
   Slope deformations - an important geomorphological phenomenon of the Outer Western Carpathians
   Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of Outer Western Carpathians in Moravia
   Slope movements and floods as the disturbance agents increasing heterogenity and biodiversity of landscape: an example from central and eastern Moravia
   Slope movements as a disturbance agent increasing heterogeneity and bidiversity of landscape in Eastern Moravia
   Slope movements in the eastern Moravia (Outer Western Carpathians)
   Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls in 1977: a case study
   Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Czech Republic, triggered by extreme rainfalls in 1997: a case study
   Slope Movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech Republic Triggered by Extreme Rainfalls in 1997 (an Example from the Vsetín District)
   Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech republic triggered by extreme rainfalls in 1997 (an example from Vsetin district)
   Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech Republic triggered by extreme rainfals in 1997: a case study
   Slope movements in the flysch Carpathians of eastern Moravia (Vsetin district)triggered by extreme rainfalls in 1997
   Some examples of deep-seated landslides in the Flysch belt of the Western Carpathians
   Současné geomorfologické výzkumy v CHKO Žďárské vrchy
   Současný stav a perspektivy geomorfologie
   Současný stav fyzickogeografických výzkumů v Ústavu geoniky AV ČR
   State, Results and Intention of Geophysical Survey of the Locality Ledove sluje (Ice Caves) in Podyji National Park, Czech Republic
   Svahové deformace podmíněné intenzivními srážkami v roce 1997 na východní Moravě (okres Vsetín)
   Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku
   Svahové deformace ve flyšovém reliéfu Vsetínska
   Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně od Vizovic na listu mapy 25-32-25 (25-32 Zlín)
   Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně Vizovic na listu mapy 25-32-25
   Svahové pohyby
   Svahové pohyby jako disturbanční činitel zvyšující heterogenitu abiodiverzitu krajiny východní Moravy.
   Svahové pohyby jako významný modelační činitel flyšových pohoří východní Moravy
   Svahové pohyby na Vsetínsku
   Svahové pohyby po intenzivních srážkách v roce 1997 v modelové oblasti Růžďka-Bystřička-Mikulůvka, Okres Vsetín
   Svahové pohyby po intenzívních srážkách v roce 1997 v modelové oblasti Růžďka-Bystřička-Mikulůvka, okres Vsetín
   Svahové pohyby v severovýchodní části Vizovické vrchoviny v Moravsko-slovenských Karpatech
   Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
   Svahové procesy v červenci 1997 na Moravě
   Šetřme pseudokrasem
   Terrestrial laser scanning: a dataframe for multiply research in a pseudokarst area, case study of the lokality Ledové sluje (Ice caves) in the Podyjí National Park, Czech Republic
   Terrestrial laser scanning applied to geomorphological and speleological research of the Locality Ledove sluje (Ice Caves) in Podyji National Park, Czech Republic
   To research of pseudokarst
   To the distribution of slope deformations in the northeastern vicinity of Zlín town, Vizovická vrchovina Highland (Outer Western Carpathians)
   To the geomorphology and geology of the Northern Apennines
   Two important geomorphological conferences in Europe in 1996-1997
   Typy reliéfu Ostravska
   Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje.
   Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje
   Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje
   Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje
   V. sjezd polských geomorfologů - "Výstupy a pozice polské geomorfologie na začátku XXI. století"
   Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí
   Vybrané geografické aspekty hornické činnosti v krajině Dubňan a okolí
   Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
   Vývoj a změny krajiny střední části povodí Svratky
   Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
   Výzkum povodňového koryta Bečvy - význam výzkumu a ochrany
   Významné geologické a geomorfologické lokality Vsetínska
   Základní geologické a geomorfologické rysy NPR Kněhyně - Čertův mlýn
   Zaniklé Otěchleby u Velké Bíteše (okr. Žďár nad Sázavou)
   Zemřel RNDr. Evžen Quitt, CSc
   Změny krajiny Tišnovska ve vojenských kartografických výstupech
   Změny permanentních struktur historické kulturní krajiny Tišnovska
   Změny reliéfu Dubňan a okolí působením hornické činnosti
   Změny využití krajiny způsobené svahovými deformacemi v modelové oblasti Mikulůvka/Bystřička/Růžďka (Vsetínsko)
   Zvětrávací a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí)
   Zvětrávání a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí)
Editor monografie
    Geologická minulost a přítomnost Frýdeckomístecka
    Staré stezky v geografii a archeologii VIII. Sborník prezentací a příspěvků ze semináře
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11.6.2002 v Brně
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. 11, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Geomorfologický sborník