Podrobnosti záznamu

Jméno
   Klika, Zdeněk, 1943-
Autor článku
   Alterovaná uhlí z okolí těles pestrých vrstev hornoslezské černouhelné pánve - oxidovaná uhlí
   Ash characteristic in co-combustion of coal with wood residue, sewage sludge and municipal waste
   Clay minerals - humic acid systems: Cu(II) sorption studied by means of modified electrodes
   Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 2, Chemical Composition of the Inorganic Matter of the OKD Coal and its Changes during Laboratory Combustion of Seam Samples of OKD Coals
   Composition of bituminous coal in dependence on environment and temperature of alteration
   Contribution to the evaluation of leaching from ash
   Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
   Distribuce stopových prvků v českém černém a hnědém uhlí
   Distribution of rare elements in red-bed bodies of Upper Silesian Coal Basin
   Důvody zvýšené predispozice k samovzněcování oxidačně alterovaných uhlí
   Ecologically Acceptable Utilisation of Domestic Coal Resources
   The effect of coal combustion temperature on mineralogical composition and content of residual trace elements in ash
   Ekologicky přijatelné využití černého uhlí
   Ekologicky přijatelné využití domácích uhelných zdrojů
   The elements distribution during the co-combustion of coal, wood, sludge, plastic and soap
   Environmentally acceptable utilization of hard coal
   Geochemie pestrých vrstev ostravsko-karvinského souvrství.1. Horniny - hlavní oxidy prvků
   Geochemistry of rocks from red beds in Ostrava-Karviná Coal Basin
   Intercalation of Na-montmorillonite with tetraalkyl-(aryl) ammonium cations
   Ion exchange reactions of zinc and cadmium with Na-montmorillonite
   Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru
   Klasifikace alterovaných uhlí spjatých s tělesy pestrých vrstev karbonu hornoslezské černouhelné pánve
   Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie
   Leachability of selected trace elements in lignite and its combustion products
   Modified clays and their utilization for immobilization the waste materials from water solution
   Modified electrodes: Sorption of Cu (II) on montmorillonite-humic acid system
   Molecular simulations of montmorillonite intercalated with aluminium compley cations. Part I.: Intercalation with /Al13 O4 (OH)24+x(H2O)12-x/ (7-x)+
   Molecular simulations of montmorillonite intercalated with aluminium compley cations. Part II.: Intercalation with Al(OH)3 - fragment polymers
   Molecular simulations of the montmorillonite structure intercalated with aluminium complex cations
   Optimization procedures for quantitative determination of minerals and partitioning of Mn, Cr, Ni and Co in laterites
   Oxidative altered coal from the Upper Silesian Coal Basin
   Postsedimentary alterations of the seam No. 30a (Namurian C) in red beds of the Doubrava mine in Ostrava-Karviná Coal District
   Postsedymantacyjne zmiany pokładu węgla 30a (namur dolny) w pstrych utworach w kopalni węgla Doubrava w rejonie Ostrawsko-Karvińskim
   Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
   Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
   Quantitative mineralogical analysis of Carboniferous sedimentary rocks
   REE and transition element geochemistry of Cuban ophiolites
   Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
   Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
   Solution of problems connected with high sontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
   Solution of Problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals.
   Sorpce Cs v bentonitech a sedimentárních horninách
   Sorpce těžkých kovů na jílové minerály
   Stanovení a distribuce stopových obsahů amoniaku v biotitech metamorfovaných hornin desenské skupiny
   Stanovení karbonátů v klastických sedimentech metodami fázové analýzy
   The study of higher ash lignite composition on affinity and volatility of toxic elements and substances for energetic utilization
   Testování metody CQPA pro rozpočet minerálních fází v granitoidech
   Thermally altered coal from Upper Silesian Coal Basin
   Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí
   Výskyty datolitu v oblasti hornin těšínitové asociace
   Water leaching of alkaline metals, Al and Si from selected aluminosilicates
   Water leaching of cesium from selected cesium mineral analogues
   Závislost koncentrace prvku v uhlí a v popelu na obsahu popela v uhlí