Podrobnosti záznamu

Jméno
   Klukanová, Alena
Autor článku
   Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny
   Inžinierskogeologické pomery severovýchodnej časti košického mestského regionu
   Inžinierskogeologické pomery strednej časti Ilavskej kotliny
   Mikroštruktúry spraší panónskej provincie (na príklade spraší z tehelne Mnešice)
   Poznatky z medzinárodného kongresu asociácie pre kvartérny výskum (INQUA)
   Zlomové poruchy veporského kryštalinika v prieskumnej štôlni PVE Ipeľ
   Zmeny mikroštruktúr súdržných zemín spôsobené šmykovým pohybom