Podrobnosti záznamu

Jméno
   Klusáček, Petr
Autor monografie
   Brownfieldy - cesta od minulosti do budoucnosti
   Brownfieldy - souvislosti a příležitosti. Důl Alexander - zrcadlo minulosti, příležitost budoucnosti Kunčiček
   Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím
   Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy
   Problematika reformy veřejné správy a nového územního rozdělení České republiky
   Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
   Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy
   Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází
Autor článku
   20 let Oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i
   138 Years Of Urban Development in Central Europe - A Long-Term Comparison Of Large City Regions In Austria And The Czech Republic
   Brownfields a rozvoj cestovního ruchu - návštěvnické preference na příkladu města Brna
   Brownfieldy v Karviné: příležitost nebo hrozba?
   Changes of the inner structures in Brno under the influence of the demographic changes in the period after 1989
   Czech Republic - August 2002 : another flood disaster of century after five years
   Czech Republic - August 2002: another flood disaster of century after five years
   Diskuze o energetických úsporách a potenciální ohrožení energetikou chudobou na úrovni bytového domu (Případová studie Lidická, Brno, Česká Republika)
   Divergentní trendy v zemědělství a v sektoru bioplynových stanic v České Republice: příležitost nebo hrozba?
   Does rural space benefit from location of anaerobic digestion plants? Perspective of communal administration
   Down-scaling of bituminous coal mining, restructuring of steel works and heavy engineering in the Ostrava region
   E-government a reforma veřejné správy v ČR
   Euroregiony na území České republiky a jejich parciální analýza
   Euroregiony na území České republiky a jejich parciální analýza
   The Expansion of Coal Mining in the Depression Areas - A Way to Development?
   Faktory revitalizace brownfieldů v České Republice
   From Wasted Land to Megawatts: How to Convert Brownfi elds Into Solar Power Plants (the Case of the Czech Republic)
   Growth and Decline in Czech and Austrian City Regions - Divergence and Convergence in more than a Century of Urban Development
   Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny (Případová studie Hrušov)
   The impact of globalisation on socio-demographic changes in the internal structures of the City of Ostrava after 1989
   The issue of public administration reform and new territorial division of the Czech Republic as exampled on the Moravian-Silesian region
   Kategorizace průmyslových ploch Ostravska
   Location Matters! Exploring Brownfields regeneration in a Spatial Context (Case Study of the South Moravian Region, Czech Republic)
   Meziobecní spolupráce z pohledu starostů obcí
   Možnosti samosprávy a soukromých subjektů při revitalizaci brownfields
   The Path From Passivity Toward Entrepreneurship: Public Sector Actors in Brownfield Regeneration Processes in Central Eastern Europe
   Perception of Urban Renewal: Reflexions and Coherences of Socio-Spatial Patterns (Brno, Czech Republic)
   Populační prostorové změny měst Brna a Ostravy
   Problematika malých obcí v České republice s ohledem na chod a efektivitu správy
   Problematika malých obcí z pohledu geografa
   Problems of the Second and Third Stage of Local Public Administration Reform in the Czech Republic (example of the South Moravian Region)
   Prostředí malých obcí z hlediska jejich kompetencí
   Průběh restrukturalizace vybraných průmyslových podniků na Ostravsku
   Přeshraniční trojstranná spolupráce v euroregionech Nisa a Šumava a její vztah k samosprávě a veřejné správě
   Regions, Localities and Landscapes in the New Europe (International Geographical Conference Congeo´2007)
   Sociální aspekty životního prostředí ve městě
   Socio-spatial Consequences of Demographic Changes in East Central European Cities
   Some aspects of cross-border cooperation in euroregions of the Czech Republic on example of the Šumava region
   Současné strukturální a funkční problémy centrálních a subcentrálních zón velkých měst (Na příkladu čtyř evropských měst: Bologna, Lipsko, Ljubljana a León)
   Současné urbanizační pochody a obytné prostředí jako součást kvality života ve vnitřních částech evropských velkoměst
   Spatial Consequences of Biogas Production and Agricultural Changes in the Czech Republic after EU Accession: Mutual Symbiosis, Coexistence or Parasitism?
   Territorial public administration reform in the Czech Republic and its perception by mayors
   Transformační procesy venkovské krajiny v České republice na příkladu území Budišovska
   The Urban Development in the Selected Czech and Austrian City Regions
   Urban Environment in European Big Cities
   Využití brownfields pro rozvoj solární energetiky na úzení České republiky (aktuální stav z pohledu investorů)
Editor monografie
    Regions, Localities and Landscapes in New Europe