Podrobnosti záznamu

Jméno
   Knejzlík, Jaromír
Autor monografie
   Distribuovaný řídící a měřící systém a seizmické zatížení v roce 2007 historického dolu Jeroným v Čisté. Výzkumná zpráva
   Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu
   Experimentální měření seismických účinků odpálení náloží v prostoru letecké střelnice Milovany (VVP Libavá)
   Historický Důl Jeroným v Čisté
   Hodnocení experimentálního měření seismického efektu vyvolaného trhacími pracemi na Dole Rožná 1. Výzkumná zpráva
   Hodnocení seismického měření v důlním poli Rožná 1. Výzkumná zpráva
   Hodnocení seizmického projevu SL jevů z roku 2006 v obci Kaczyce (Polsko)
   Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
   Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
   Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
   Návrh metod měření a posouzení vlivu technické seizmicity spojené s vedením podzemního díla na objekty na povrchu
   Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
   Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
   Seizmická registrační aparatura PCM3-EPC3 a distribuovaný měřící systém v Dole Jeroným
   Seizmická registrační aparatura PCM3-EPC4
   Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2012 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
   Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2013 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
   Seizmické zatížení historického Dolu Jeroným v Čisté v roce 2008 a distribuovaný měřicí systém
   Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2012
   Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2013
   Seizmický projev trhacích prací v okolí lomu Dewon, lokalita Jarnoltówek, Polsko
   Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
   Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
   Zdroje a vlastnosti vlnového pole krátkoperiodického seismického neklidu v ostravsko-karvinském regionu a jeho vývoj v prostoru a čase. Závěrečná zpráva grantového projektu
Autor článku
   Adaptation of the S-5-S Pendulím Seismometer for Measurement of Rotational Ground Motion
   Amplifying the amplitude of seismic waves in overlying formations in the Karviná part of the OKR
   Analysis of seismic events induced by blasting operations in the opencast mine
   Analýza projevů důlně indukovaných jevů z karvinské oblasti ve frekvenční oblasti
   Analýza vlivu důlně indukované seismicity na povrch na karvinsku
   Aparatura pro měření měrného odporu a teploty ve štíhlých vrtech ROT100
   Application of Newly Developed Rotational Sensor for Monitoring of Mining Induced Seismic Events in The Karvina region
   Application of newly developed rotational sensor for monitoring of mining induced seismic events in the Karvina region
   Attributes of Rotational Component of Mining Induced Seismic Events
   Coherence Spectra of Rotational and Translational Components Recorded by the S-5-SR Sensor
   Conical borehole strain gauge probe applied to induced rock stress changes measurement
   Conical strain gauge probe for stress measurement (delopment)
   Conical strain gauge probes for stress measurement
   Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to seismological monitoring in Silesia and northern Moravia
   Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to Seismolological Monitoring in Silesia and Northern Moravia
   Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
   Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
   Cultural Monument Jeroným Mine, Czech Republic - Contribution to the Geomechanical Stability Assessment
   Data transmission from seismic stations via network AGNES using GSM-GPRS technology
   Data transmission from seismic stations via network AGNES using GSM-GPRS technology
   Decade of seismological observations in the northern part of Moravo-Silesian region
   Decade of seismological observations in the northern part of Moravo-Silesian region
   Development of conical probe for stress measurement by borehole overcoring method
   Distribuovaný systém pro monitorování v Dole Jeroným v Čisté
   Example of mining induced seismicity monitoring in surface structure in the Karviná area
   Examples of vibrations generated by quarry blasts in tertiary sedimentary basin
   Experimental local seismic network in the A.Zápotocký Mine of the Ostrava-Karviná Coal Field
   Experimental measurement of vibration induced by quarry blasts and evaluation of their effects on buildings
   Experimentální aparatura pro měření seismických a akustických účinků trhacích prací na těleso přehradní hráze v Pontevedře
   Experimentální měření rychlosti kmitání na povrchu v karvinské oblasti
   Experimentální měření seismických účinků trhacích prací v historickém Dole Jeroným
   Field Measurements of Surface Seismic Vibrations Provoked by Mining in the Karvina Region
   First experiences of rock stress changes measurement by conical gauge probe
   First results of conical borehole strain gaugage probes applied to induced rock mass stress changes measurement
   First results of conical borehole strain gauge probes applied to induced rock mass stress changes measurement
   Frekvenční studie přirozeného elektromagnetického pole
   Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
   Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
   Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - A complex geodynamic analysis
   Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - a complex geodynamic analysis
   Geoacoustic measurement on high artificial slopes
   Geoacoustic measurement on high artificial slopes
   Geofyzikální a seizmologická měření na lokalitě historického Dolu Jeroným v Čisté
   Hodnocení seismických účinků důlně indukovaných seismických jevů na povrchové objekty - Review
   Influence of basin structures on the shape of wave pattern of induced seismic events: example of the North Bohemian brown coal basin.
   The Influence of basinal structures on the shape of wave patterns of induced seismic events: An example from the North Bohemian Brown Coal Basin
   The Influence of basinal structures on the shape of wave patterns of induced seismic events: An examples from the North Bohemian Brown Coal Basin
   Inovace sond CCBM pro distribuované měřicí systémy
   Instrumentation for measurement of acoustic emission during laboratory tests
   Instrumentation of the Local Seismic Stations HRMC and ZLHC (Northern Moravia)
   Investigation of the mechanical and physical properties of greywacke specimens
   Jednoduchý terénní rezistivimetr do štíhlých hydrogeologických vrtů
   Katalogy registrace frenštátské sítě seismického polygonu OKD
   Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005
   Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
   Koncepce geotechnického monitoringu ve středověkém dole
   Koncepce jednoduché aparatury pro geoelektrická měření v aridních oblastech
   Koncepce modernizace seismické stanice Ostrava-Krásné Pole
   Large-hole blasting test in the Jakubčovice nad Odrou guarry
   Local seismic network in southern part of the Ostrava-Karviná Coalfield
   Measurement and interpretation of harmonic seismic signals induced by industrial activity
   Measurement and interpretation of harmonic seismic signals induced by industrial activity
   Measurement of Seismic Manifestations Evoked by Small Blasts in a Deep Mine
   Measurement of stress change tensor by conical gauge probe
   Measurement of stress tensor and stress changes induced by progress of long wall
   Measurements and seismic effects of vibrations caused by urban tunneling
   Měření a interpretace průmyslové seismicity ve výrobní hale
   Měření přetvárných vlastností a akustických emisí hornin při jednoosém zatěžování
   Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
   Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
   Měření tenzoru indukovaných napěťových změn tenzometrickou kuželovou sondou v OKR
   Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
   Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
   Metodika posuzování seizmického zatížení historických důlních děl na příkladu Dolu Jeroným Čistá
   Mikroseismický neklid na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole
   Mine Water Movement in Shallow Medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
   Mobility of Tectonic Zones in the Northen Part of the Moravo-Silesian Region and Their Earthquake Activity
   Mobility of tectonic zones in the northern part of the Moravo-Silesian region and their earthquake activity
   Moderní metoda digitalizace seismického signálu
   The monitoring of seismic events in the East Sudety Mts. in period 2000-2001
   The monitoring of seismic events in the East Sudety Mts. in period 2000-2001
   Monitoring of weak local seismic activity in the Northern Part of the Moravo-Silesian Zone, Bohemian Massif
   Monitorovací systém ve středověkém Dole Jeroným s telemetrickým přenosem dat
   Monitorování akustické emise při laboratorních zkouškách horninových zkušebních těles v prostém tlaku
   Monitorování seismicity východního okraje Českého masívu solitérními stanicemi ÚGN
   Monitorování úrovně hladin akumulovaných vod v Dole Jeroným
   Morfotektonická studie opavské oblasti
   Možnosti posouzení efektu zesílení seizmických vln v zastavěných oblastech
   Navázání stupnice měřených rychlostí kmitání na podnikový etalon
   Nové prostředky pro měření napětí v kotevní výztuži
   Nové prvky distribuovaného měřícího systému na středověkém Dole Jeroným v Čisté
   Očekávaná seismicita severní části moravsko-slezské oblasti
   Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
   Polarization diagrams of rockbursts from Ostrava-Karviná district
   Polarization diagrams of rockbursts from the Ostrava-Karviná District
   Posouzení seizmického zatížení Stonavy slabými důlně indukovanými seizmickými jevy - výsledky experimentálního měření
   Poznámky k monitorování seismického efektu trhacích prací na Chomutovsku
   Poznatky z dlouhodobého sledování přirozené a indukované seismicity v moravsko-slezském regionu
   Poznatky ze zkušebního provozu seismické stanice Raduň u Opavy
   Present Day Earthquake Activity of the Moravo-Silesian Region: (Registration by the HRMC, ZLHC and ZARC seismic stations)
   Present microearthquakes activity occurring in Silesia and northern Moravia
   Problémy s měřením PVEP v zastavěných oblastech
   Provádění trhacích prací v okolí přehradních objektů
   Průběžné výsledky geomechanických měření v Dole Jeroným v Čisté
   Přehled výzkumu Ústavu geoniky AV ČR s využitím dat frenštátské sítě RSP
   Příspěvek geofyziky k analýze seismicity v OKR
   Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeronym Mine - modular system
   Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeroným Mine - modular system
   Recording of Mining Tremors from Poland by the SPF Local Seismic Network in the Czech Republic
   Response of a Panel Building to Mining Induced Seismicity in Karvina Area (Czech Republic)
   Response of selected sites in Karvina region during mining induced seismic events
   Rock mass behavior control during exploitation of rockburst prone coal seams - American and Czech approach and experiences
   Rock mass behavior control during exploitation of rockburst prone coal seams - American and Czech approach and experiences
   Rozšíření distribuovaného měřicího systému na dole Jeroným o měření výšky stropu komory K2 laserovým dálkoměrem
   Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
   Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
   Second generation of conical strain gauge probe for stress measurement in rock massif
   Second generation of conical strain gauge probe for stress measurement in rock massif
   Seismic measurement on Pontevedra dam
   Seismic noise observed at the station Ostrava-Krásné Pole (OKC)
   Seismic Recording Apparatus PCM3-EPC
   Seismic station with geomechanical network in medieval mine
   Seismicity of the East Sudeten as recorded by solitary triggered stations of UGN
   Seismicity of the East Sudeten as recorded by solitary triggered stations of UGN
   Seismicity of the Region with a fading tectonomagmatic mobility: an example from the Opava area
   Seismická registrační aparatura PCM3-EPC
   Seismická registrační aparatura PCM3-EPC
   Seismické jevy vyvolané trhacími pracemi v povrchových dolech
   Seismický neklid v Ostravě a jejím okolí
   Seismological Experiment in Stonava Area: Evaluation of Validity of Measured Data
   Seismological measurement in the Moravo-Silesian Region in 2003
   Seismological measurement in the Moravo-Silesian Region in 2003
   Seismological monitoring in Ostrava area
   Seismological monitoring in Ostrava area
   Seismological observations at discrete sites during the seismic experiment Sudetes 2003
   Seismological observations in the Northern Part of Moravia, Czech Republic
   Seismologický experiment z Karvinska v roce 2004
   Seismometer SM3 as displacement sensor
   Seismometer SM3 as displacement sensor
   Seizmické aparatury pro povrchové stanice experimentální důlní sítě
   Seizmické zatížení lokality dolu Jeroným v období Kraslického roje v roce 2008
   Site response investigation at the seismological station Ostrava - Krásné Pole (OKC)
   Snímání přetvárných charakteristik a akustických emisí hornin při zatěžování prostým jednoosým tlakem
   Some features of seismic waves observed in the territory of Northern Moravia and Silesia
   Some features of seismic waves observed in the territory of northern Moravia and Silesia
   Some Features of Seismic Waves Observed on the Territory of Moravia and Silesia
   Současné poznatky z provozu seismické stanice Ostrava - Krásné Pole (OKC)
   Source Parameters of Mining Induced Seismic Events in Czech Part of the Upper Silesian Coal Basin
   Source parameters of mining induced seismic events in Zabrze Mine (Poland): Preliminary results
   Spectral properties of Seismic waves during quarry blasts
   Spectral ratio evaluation of mining induced seismic events from Karviná region,Czech Republic
   Structural response by mining induced seismic events in the Karviná Area, Czech Republic
   Stručná zpráva o pokračování seismického monitorování na východním okraji Českého masivu
   Studie provedení JB měřícího přístroje pro sledování vertikálních pohybů v masivu
   Studie přenosového systému pro sledování vertikálních pohybů v masivu
   Systematic measurement and preliminary evaluation of seismic vibrations provoked by mining induced seismicity in the Karviná area
   Systematické meření a předběžné hodnocení seismického kmitání vyvolaného důlní seismicitou v karvinské oblasti
   Technické vybavení seismických stanic HRMC a ZLHC
   Tenzometrická měření přetvárných vlastností hornin v laboratorních podmínkách
   Tenzometrická měření přetvárných vlastností materiálů
   Třísložkové digitální seismografy na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)
   Two seismic monitoring systems in Ostrava-Karviná Coal Basin
   Using of conical gauges probe for measurument of stress changes induced by progress of long wall
   Vibrace vyvolané odstřelem trhavin při ražbě mělkého důlního díla
   Vibrační projevy kovacího lisu
   Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
   Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
   Vlnový obraz seismických jevů vyvolaných trhacími pracemi na Chomutovsku
   Výsledky komprese syntetických dat užitím waveletové transformace
   Využití kuželové tenzometrické sondy pro dlouhodobá měření změn napětí
   Weak natural earthquakes in the Opava area in period 1997-1999
   Základní dynamické charakteristiky budovy na Karvinsku získané seismickým monitorováním
   Záznam seismických dat v počítači přes paralelní port