Podrobnosti záznamu

Jméno
   Konečný, Petr
Autor monografie
   Advances in Rock Mechanics
   Analýza napěťového stavu horského masivu v hlubokých horizontech dolu Rožná I pro určení hloubky možného rizika otřesů. Závěrečná zpráva ke smlouvě o dílo č.295/88/10
   Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2008
   Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Vyhodnocení vývoje k 31.12.2008, prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31. 12. 2015 - obec Dolní Rožínka
   Možnosti dvojího použití porubních chodeb na dolech Paskov, ČSM a Karviná
   Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
   Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
   Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci dobývací metody chodbicování se stabilními mezichodbovými pilíři s technologií Continuous Miner, při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 1- Zpracování matematického modelu a výpočet pravděpodobných deformací povrchu
   Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci metody chodbicování se stabilními mezichodbicovými pilíři s technologií Continuous Miner při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 2 - Zpracování modelu pro dimenzování trvale stabilních pilířů při chodbicování technologií Continuous Miner a propočet ovlivnění povrchu
   Směrnice pro projektování a vyztužování porubních chodeb určených k dvojímu použití
   Studie dobývání chodbicováním se stabilními mezichodbovými pilíři
   Studie technologie výstavby, životnosti a teplotních vlivů podzemního Centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva
   Vypracování jednotného metodického postupu pro dimenzování výztuže důlních chodeb a prorážek
   Základní soubor přednášek předmětu - Odpady z těžeb a zpracování surovin - pro obor 1611-0-8 Zpracování a zneškodňování odpadů
Autor článku
   Acoustic Emission during Cyclic Loading of Carboniferous Rocks and the Manifestation of Kaiser Effect
   Acoustic emission from different types of carboniferous rocks during uniaxial loading
   Akustické emise při cyklickém zatěžování hornin z české části Hornoslezské pánve - Kaiserův efekt
   Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti
   The 20th anniversary of the Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic in Ostrava
   Basic features of waste Material Storage in underground space in view of geomechanics. (Theoretical Study)
   Changes of nature of rockbursts with increasing mining depth in Czech part of Upper Silesian Coal Basin
   Deformační pochody a emise akustických impulsů při jednoosém zatěžování vybraných hornin z české části Hornoslezské pánve
   Deformation effects of rock bursts on roadways and longwalls related to their support in Ostrava-Karviná Coal Basin
   Developments in underground machinery in the Czech Republic
   Geofyzikální a geomechanická charakteristika horského masivu
   A Heat stress of Rocks and support in underground repository of nuclear waste
   The influence of tectonic structures on the stress strain conditions and rock bursts induction in the vicinity of a longwall face
   Information about the Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic in Ostrava
   Investice do hornictví v podmínkách zemí s transformovaným hospodářstvím z pohledu manažera báňské a investiční společnosti
   Lomová houževnatost - další fyzikální parametr pro hodnocení porušování hornin
   Maintenance and reconstruction of the burning mine waste heap Katerina in the North Bohemia Region
   Matematické modelování napěťodeformačního stavu v podmínkách OKR
   Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
   Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
   Mathematical Modelling of Stress Fields Redistribution in the Vicinity of Structural Inhomogeneities
   Mathematische Modellierung der Umlagerungen von Gebirgsspannungen in Einflussbereich tektonischer Störungen und ihre Anwendung für die Abschätzung der Stabilität von Untertagebauwerken
   Mining induced seismicity in the Czech part of Upper Silesian Coal Basin depending on mining conditions
   Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
   Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č.22/2003 Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů
   Některé dosavadní poznatky a průběžné výsledky řešení projektu ČBÚ č.44-06 v oblasti ochrany před důlními otřesy
   Některé možnosti zvyšování koncentračních parametrů v OKR
   Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
   Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
   Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 1. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
   Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 2. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
   Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
   Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
   Některé poznatky z důlních otřesů v Ostravsko-karvinském revíru
   New archievements in geomechanics and their importance for mining theory and practice
   The new concept of the regulation for healt and safety protection of operation in mines with rock burst hazard
   Osteologický materiál z Mladečských jeskyní ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci
   Porušování horninového masivu - přehled hlavních faktorů a jejich působení
   Privatisation and restructuring of the hard coal industry in the Czech Republic
   Problémy efektivní aplikace geomechaniky v hornické a inženýrské praxi
   Projev Kaiserova efektu na horninách z OKR a předpoklady jeho využití pro měření napětí v horninovém masivu
   Předběžné výsledky řešení problematiky možnosti zesílení výztuží výchozích prorážek a strategie vedení přípravných důlních děl porubů v rámci projektu ČBÚ 44-06
   Příspěvek k posuzování vlivu seismických projevů na možnosti ukládání odpadů v dole
   Regionální diagnostický polygon ostravsko-karvinského revíru
   Rock bursts during reduction of coal production in Ostrava-Karvina coalfield
   Rock Bursts in the Czech part of the Upper Silesian Basin when mining the seams under thick barren measures
   Rock bursts in the Czech part of the upper Silesian Coal Basin - Features, theoretical models and conclusions for practice
   Rock mass behavior control during exploitation of rockburst prone coal seams - American and Czech approach and experiences
   Rock mass behavior control during exploitation of rockburst prone coal seams - American and Czech approach and experiences
   Rockburst development in Ostrava-Karvina Coal Basin (Czech Republic)
   Rockbursts in the period of mining activity reduction in Ostrava-Karviná Coalfield
   Řešení problémů hornictví na ústavu geoniky AV ČR - historie a současnost
   Seismic energy of rockbursts in Ostrava-Karviná Coalfield in the view of the geological, geomechanical and mining aspects
   Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
   Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
   Stabilita hlavních důlních děl v souvislosti s jejich likvidací na malých a středně velkých ložiscích uranu moravské větve moldanubika (ložiska Olší-Drahonín, Jasenice-Pucov)
   Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
   Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
   Strategie přípravy porubů a možnosti zesilování výztuží dlouhých důlních děl v oblastech akutně ohrožených otřesy
   Temperature effect on selected mechanical properties of rocks of Skalka locality
   Vliv pilířů v nadloží na seismicitu indukovanou při jejich podrubávání
   Vybrané výsledky řešení projektu ČBÚ č.30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti".
   Výhled základního výzkumu v hornictví v 8. pětiletce
   Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
   Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č.30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti".
   Zajištění stability při sanaci hořícího odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích v Čechách