Podrobnosti záznamu

Jméno
   Konzalová, Magda
Autor monografie
   Die obereozäne Flora der Staré Sedlo-Schichtenfolge in Böhmen (Mitteleuropa)
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-122 Brněnec. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. Česká geologická služba. Praha
Autor článku
   Azolla remains from the Lower Miocene of the North-Bohemian Basin, Czechoslovakia
   Biostratigrafie terciérních uhlonosných uloženin ČSR
   Biostratigraphy
   Biostratigraphy of Tertiary coal-bearing deposits of Bohemia and Moravia (C.S.R.)
   Comparison of the Eocene plant assemblages of Bohemia (Czech Republic) and Saxony (Germany)
   Correlation of palaeoecological conditions in the time of the Upper Eggenburgian-Karpatian on the basis of microfloristic studies
   Correlations of paleogene palynoflora from the Bohemia, Hungary, Slovakia
   Correlations of paleogene palynoflora from the Bohemia, Hungary, Slovakia
   Cunninghamia R. Br. in the pollen spectra of Central Euroep
   Detritic coal composition - vegetation sources for the Bohemian Miocene coal basins
   An Early Eocene Fauna and Flora from 'Rote Kirche' in Gschliefgraben near Gmunden, Upper Austria
   Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (north Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
   Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
   Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
   Effect of relative lake-level changes in mire-lake system on the petrographic and floristic compositions of a coal seam, in the Most Basin (Miocene), Czech Republic
   Emended characteristics of Cercidiphyllum Crenatum (Unger) R. W. Brown based on reproductive structures and pollen in situ
   Emended characteristics of Cercidiphyllum crenatum (Unger) R. W. Brown based on reproductive structures and pollen in situ
   Environmental palynological study of the Upper Eocene to Lower Oligocene of the Pouzdřany and Ždanice Units, South Moravia
   Environmental palynological study of the Upper Eocene to Lower Oligocene of the Pouzdřany and Ždánice units, South Moravia
   A fertile lygodium from the cypris formation of the Cheb basin (west Bohemia, Czechoslovakia)
   Filicinae a ostatní vybrané rostlinné mikrofosilie z neogenních uloženin tropické oblasti Malajsie
   Filicinae a ostatní vybrané rostlinné mikrofosilie z neogenních uloženin tropické oblasti Malajsie
   Floristic changes around Stehlin's Grande Coupure in Central Europe
   Lygodium : exotická kapradina českých třetihor
   Microflora at the Tertiary sites of the faunal record in the Czech Republic
   Microfossils from the graphite phylites of the NE Bohemian Crystalline Complex
   Microfossils from the graphite phyllites of the NE Bohemian Crystalline Complex
   Microfossils of the Paseky Shale (Lower Cambrian, Czech Republic)
   Microfossils of the Paseky Shale (Lower Cambrian, Czech Republic)
   Microfossils of the Paseky Shales (Lower Cambrian,Barrandian area, Czech Republic)
   Micropalaeontological (Palynological) Records of the Ohře Rift
   Micropalaeontological (palynological) records of the Ohře Rift Volcanosedimentary Complexes in Bohemia
   Mikroflóra paleogénu pouzdřanské jednotky
   Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří (02-41 Ústí nad Labem)
   Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří
   Mikropaeontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
   Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén) : 02-34 Bílina
   Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (Severní Čechy, Miocén)
   Nález radiolarie řádu Sphaerellaria ve vrtu K-2/St (železnobrodské krystalinikum)
   Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
   Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území českéa polské části žitavské pánve
   Nové důkazy o tektonické sedimentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla. A new evidence on tectonic segmentation of the Teplice thermal spring line near Pravřídlo
   Nové důkazy o tektonické segmentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla (02-32 Teplice v Čechách)
   Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat (02-12 Teplice v Čechách, 34-11 Hustopeče)
   Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat. A new records and evidence of the family Pinaceae and Taxodiaceae within the marine sediments of the Bohemian Upper Cretaceous and Palaeogene of Western Carpathians
   On paleofloristic and paleoclimatic changes during the Neogene of Eastern and Central Europe on the basis of palynological research
   Organic-walled microbiota from the greywackes and other siliciclastic sediments of the Barrandian Neoproterozoic (Bohemian Massif, Czech Republic)
   Organic-walled microbiota from the greywackes and other siliciclastic sediments of the Barrandian Neoproterozoic (Bohemian Massif, Czech Republic)
   Paleobotanická data k biostratigrafii a korelaci uloženin Chebské pánve
   Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan (34-11 Hustopeče)
   Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan
   Paleoekologie vybraných poloh cyprisového souvrství (Sokolovská pánev)
   Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
   Paleogene plant mikrofossils from the basal strata of the Cheb basin (tertiary, Czechoslovakia)
   Palynological investigation of the basal Tertiary sediments (Paleogene) in western Bohemia and their correlation with the Carpathian region
   Palynological investigations in the Swiss Molasse Basin, first results from the USM Lower Freshwater Molasse, Oligocene to Early Miocene)
   Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén (02-33 Chomutov)
   Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, Severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén
   Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (Kampan?)-Paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední Východ)
   Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (kampan?)-paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední východ)
   Plant microfossils from the Most Basin - the Bílina and Žatec Delta environment (Tertiary, Lower Miocene, North Bohemia)
   Podivuhodná nepukalka severočeských třetihor
   Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika) (03-12 Hrádek nad Nisou)
   Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika)
   Preliminary report on micropaleontological research of the Paseky Shales (Lower Cambrian, Barrandian area)
   Preliminary report on micropaleontological research of the Paseky shales (Lower Cambrian, Barrandian area)
   Preliminary report on micropaleontological research of the Paseky Shales (Lower Cambrian, Barrandian areal)
   Problematika stratigrafického zařazení zábřežské skupiny
   Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 12-11 Žatec)
   Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku. (Preliminary results of micropalaeontological /palynological/study of kaoline deposits in the Karlovy Vary and Podbořany area)
   Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij) (02-34 Bílina)
   Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij)
   RNDr. Vlasta Kneblová-Vodičková, CSc. (1919-1999). (Obituary)
   ?Scolecodonts or their immitation by graphite floccules in the crystalline limestone of Varied Group, South Bohemia
   Scolecodonts? or their immitation by graphite floccules in the crystalline limestone of Varied Group, South Bohemia
   Selected Miocene plant genera juxtaposed to the Pliocene and Quaternary Records. A Statistical approach. (Czech Republic)
   Sinice ve společenstvu akritarch v králodvorských vrstvách Barrandienu
   Sinice ve společenstvu akritarch v královodvorských vrstvách Barrandienu (králodvor)
   Some monocot pollen taxa from the Lower Miocene basal coaly deposits of the Czech and Polish parts of the Żytawa (Zittau) Basin
   Some monocot pollen taxa from the Lower Miocene basal coaly deposits of the Czech and Polish parts of the Żytawa (Zittau) Basin
   Some Monocots pollen taxa in basal coaly deposits of the Czech and Polish part of Zittau Basin
   Some of the significant plant microfossils and their assemblages common in the Bohemian, German and Austrian Tertiary
   Some remarks from paleobotany and paleontology to adaptation of plants to the stress condition and survival
   Some remarks from paleobotany and paleontology to adaption of plants to the stress condition and survival
   Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve
   Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve
   Stratigraphy and facies in the Bohemian Upper Cretaceous and Tertiary
   Stratigraphy, environment and facies in the Bohemian Precambrian
   Tercierní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice)
   Terciérní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem
   Tertiary of the Bohemian Massif
   Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
   Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
   Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
   Turnover in the Precambrian and Early Palaeozoic (Mainly Cambrian) Microbiotas : An Example of the Bohemian Massif
   Turnover in the Precambrian and Early Palaeozoic (Mainly Cambrian) Microbiotas: an Example of the Bohemian Massif
   Turnover in the Precambrian and Early Paleozoic (mainly Cambrian) microbiotas: an example of the Bohemian Massif
   Upper Miocene palynomorphs from the South Moravian extension of the Vienna Basin
   Vegetation changes and development dynamic on the example of the palyno-assemblages in the Cheb Basin, Western part of the Ohře rift, within 40.4 MA to 1.8 MA (summary stratigraphical profile from the western part of the Ohře Rift, Czech Republic - palaeogene to Pliocene)
   Vegetational and facial changes of flora/microflora in the Late Eocene, Oligocene and Early Miocene
   Vegetational changes and development dynamic on the example of the palyno-assemblages in the Cheb Basin, western part of the Ohře Rift, within 40.4 Ma to 1.8 Ma (summary stratigraphical profile from the western part of the Ohře Rift, Czech Republic - Palaeogene to Pliocene)
   Vlasta Vodičková-Kneblová, 1919-1999. (Obituary)
   Volcanosedimentary Complex of the České Středohoří and Doupovské Hory Mts. in Palynological Record
   Volcanosedimentary Complex of the České Středohoří and Doupovské Hory Mts. in Palynological Record
   Volcanosedimentary complex of the České středohoří Mts. and Doupovské hory Mts. in palynological record
   Volcanosedimentary complex of the České středohoří Mts. and Doupovské hory Mts. in palynological record
   Výsledky mikropaleontologického studia některých sedimentárních útvarů Českého masívu
   Za Doc. Dr. Habil. Janinou Oszast
   Za RNDr. Naděždou Gabrielovou, CSc.
   Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment (11-444 Nýřany)
   Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment
   Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment