Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kotulák, Peter
Autor článku
   Geologicko-štruktúrna stavba ložiska Zlatá Baňa a jej vplyv na metalogenetické procesy
   Hypergenná mineralizácia lokality Nižná Myšl'a
   Ložisko Zlatá Baňa vo svetle nových údajov geologického prieskumu
   Magmaticko-hydrotermálne brekcie súvisiace so vznikom zrudnenia ložiska Zlatá Baňa
   Metallic minerals of productive assemblages of the Zlatá Baňa deposit (Eastern Slovakia); specialities of chemical composition
   Metalogenetický model Slanských vrchov