Podrobnosti záznamu

Jméno
   Krejčí, O.
Autor monografie
   Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
   Předběžná zpráva o studiu sesuvů aktivovaných během extrémní činnosti v červenci 1997 na okrese Vsetín - I. etapa
   Studium a modelování antropogenního ovlivnění říční sítě NPR - Vrapač
   Svahové nestability vzniklé jako důsledek extrémního jarního tání v březnu a dubnu 2006
   Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a Slezsku
Autor článku
   The AMS and ductile deformation of rocks of the acretionary prism of the easternmost Rheno-Hercynian: Implications for dynamics of the respective subduction factory
   Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : návrhy na řešení způsobených škod
   Contrasting Magnetic Fabric in Sedimentary Rocks of the Accretionary Prisms of the Western Carpathians and Eastern Rheno-Hercynian Zone
   Geologická a geomorfologická inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.
   Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
   Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
   Geologický vývoj
   Geologie
   Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
   Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
   Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
   Geomorfologické aspekty výrazných svahových deformací na východní Moravě
   Geomorfologiczne aspekty deformacji stokow w Zewnetrznych Karpatech Zachodnich na Morawach (Republica Czeska)
   Geomorphological aspects of landslide hazards in the Outer Western Carpathians
   Geomorphological aspects of slope deformations in Outer Western Carpathians (Eastern Moravia)
   K poznání erozních tvarů v korytě potoka Kněhyně v Rožnovské brázdě
   K poznání morfostrukturníhc rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
   Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy)
   Kvartérní modelace a tvary v NPR Pulčín-Hradisko (Javorníky, Česká republika)
   Landslides in the flysch Carpathians of Eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls in 1997- an example from Vsetín Distict
   Morphological changes connected with extreme landsliding in Moravian Carpathians
   Netradiční oblasti svahových nestabilit v ČR a rozdílný způsob jejich mapování
   Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
   Příčiny a hodnocení sesuvných procesů na valašsku a způsoby nápravy vzniklých škod
   Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
   Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of Outer Western Carpathians in Moravia
   Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
   Slope movements in the eastern Moravia (Outer Western Carpathians)
   Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls in 1977: a case study
   Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Czech Republic, triggered by extreme rainfalls in 1997: a case study
   Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech republic triggered by extreme rainfalls in 1997 (an example from Vsetin district)
   Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech Republic triggered by extreme rainfals in 1997: a case study
   Slope movements in the flysch Carpathians of eastern Moravia (Vsetin district)triggered by extreme rainfalls in 1997
   Some examples of deep-seated landslides in the Flysch belt of the Western Carpathians
   Structure and dynamic of deep-seated slope failures in the Magura Flysch Nappe, outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Svahové deformace podmíněné intenzivními srážkami v roce 1997 na východní Moravě (okres Vsetín)
   Svahové deformace ve flyšovém reliéfu Vsetínska
   Svahové pohyby na Vsetínsku
   Svahové procesy v červenci 1997 na Moravě
   To the geomorphology and geology of the Northern Apennines
   Výzkum povodňového koryta Bečvy - význam výzkumu a ochrany
   Významné geologické a geomorfologické lokality Vsetínska
   Základní geologické a geomorfologické rysy NPR Kněhyně - Čertův mlýn
Editor monografie
    Geologická minulost a přítomnost Frýdeckomístecka