Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kužílek, Vladimír
Autor článku
   Distribuce fluorantenu a benzo(a)pyrenu v povodí Odry
   Jednoduchý iontový kapalinový chromograf pro stanovení dusičnanů a síranů ve vodě
   Kontaminace labských sedimentů a plavenin polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem
   Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
   Úroveň kontaminace starých sedimentových nánosů Vltavy v plavebním kanálu Praha-Podbaba
   Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů